Η προκήρυξη


Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 270/15.7.2020 και 271/28.7.2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί:
(α) στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις ειδικεύσεις του Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του Δικαίου,
(β) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης στις ανωτέρω ειδικεύσεις και
(γ)στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

2. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τον τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές ειδικεύσεις:
α)Αστικού Δικαίου,
β) Αστικού Δικονομικού Δικαίου,
γ) Ιστορίας του Δικαίου.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Αριθμός εισακτέων: 30 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς εξετάσεις

Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020.