Δείτε ποια είναι τα προαπαιτούμενα


Δείτε ποια είναι τα προαπαιτούμενα

 

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του  Kληροδοτήµατος Ευθυµίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά (Υποτροφία Αντωνίου και Ελένης Κτενά).Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:
1. α) Για την απόκτηση διπλώµατος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστηµίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριµένες σπουδές, είναι µεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία µπορεί να είναι µέχρι δύο (2) έτη,

β) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος η υποτροφία δίδεται για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη µε δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόµη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκοµίζει στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήµατος επαρκούν.

Για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το "Μάστερ" και στη συνέχεια ακολουθήσει έρευνα για τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος, θα του χορηγηθεί υποτροφία µέχρι τη συµπλήρωση τριών (3) ετών.
Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος, η υποτροφία καλύπτει το υπόλοιπο αναγκαίο χρονικό διάστηµα.


2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισµένο Ίδρυµα του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Οι υποτροφίες χορηγούνται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.


3. Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το µήνα. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα µετάβασής τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής τους µετά τη λήξη των σπουδών τους, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τµηµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστηµίων-Πολυτεχνείων, ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων-Πολυτεχνείων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βαθµό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής, προαιρετικά δε, µε αίτησή τους, και σε περισσότερες από µία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών µαθηµάτων.


 6. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστηµίου 28) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.


 7. Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016, ηµέρα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστηµονικά αντικείµενα ως ακολούθως :
Ώρα 9:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στην αγγλική γλώσσα και ώρα 13:00 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στη γαλλική και τις άλλες ξένες γλώσσες.


Η εξέταση των λοιπών µαθηµάτων θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων
α)Θεωρητική Φυσική και β)Γενική και Ανόργανη Χηµεία. Την ίδια ηµέρα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των µαθηµάτων α) Αστρονοµία και β) Φωτοφυσική και Ηλεκτρονική Φυσική.
Την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση του µαθήµατος Φυσικοχηµεία.
Οι υποψήφιοι κατά τις ηµέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα.

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στο µάθηµα που θα εξεταστούν βαθµό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ή στα µαθήµατα που θα εξεταστούν µέσον όρο βαθµολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίµακα µε άριστα το βαθµό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι στην εξέταση της ξένης γλώσσας, θα πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθµό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας. Αιτήσεις για αναβαθµολόγηση δεν
γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόµο.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούµενη σύναψη µετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συµβολαίου υποτροφίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2016-2017), εφόσον η έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου, έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ηµέρα άφιξης του υποτρόφου
στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.
10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει µέχρι τότε, εφαρµοζοµένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόµου «περί εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή
ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας διακόπηκε η υποτροφία.

11. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στον διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού αίτηση, στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το επιστηµονικό αντικείµενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα επιστηµονικά αντικείµενα.
 Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις µαζί µε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς «επί συστάσει και αποδείξει» µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
Σηµ.: H Ακαδηµία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως:
α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, και τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισµό.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr