Μάθετε τους όρους παροχής τους


Μάθετε τους όρους παροχής τους

 

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε διπλωµατούχους ελληνικών Πολυτεχνείων, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος ∆. Ν. Λαµπαδαρίου, στον κλάδο της «Γεωδαισίας», αλλά και στους ειδικότερους κλάδους αυτής «Φωτογραµµετρία–Κτηµατολόγιο, Τηλεπισκόπηση-Χαρτογραφία-Γεωπληροφορική».


Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι :

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και µπορούν να παραταθούν µέχρι δύο (2) ακόµη έτη, κατά την κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκοµίζουν στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους που να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση, ότι τα έσοδα του κληροδοτήµατος επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά τη λήξη της µετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών.

4. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο  έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού.

5. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά στις ακόλουθες περιοχές γνωστικών αντικειµένων:
α) Γεωδαισία
β) Φωτογραµµετρία-Τηλεπισκόπηση και
γ) ΧαρτογραφίαΟι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυµούντες να µεταβούν στο εξωτερικό, θα εξετασθούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής, προαιρετικά δε, µε αίτησή τους, και σε περισσότερες από µία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών µαθηµάτων.


Οι υποψήφιοι κατά τις ηµέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα.6. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστηµίου 28) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

7. Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016, ηµέρα κατά την οποία θα γίνει η εξέταση των ξένων γλωσσών ως ακολούθως:
Ώρα 9:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στην αγγλική γλώσσα και ώρα 13:00 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στη γαλλική και τις άλλες ξένες γλώσσες.

 Η εξέταση των λοιπών µαθηµάτων θα γίνει ως εξής:
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Γεωδαισία.
Την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Φωτογραµµετρία-Τηλεπισκόπηση.
Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ. οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Χαρτογραφία.8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν µέσον όρο βαθµολογίας στα τρία µαθήµατα βαθµό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίµακα µε άριστα το βαθµό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι που θα εξετασθούν στην ξένη γλώσσα, θα πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθµό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του µέσου όρου γενικής βαθµολογίας.
Αιτήσεις για αναβαθµολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόµο.


9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούµενη σύναψη µετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συµβολαίου υποτροφίας.

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους ή του εξαµήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή διαφορετικά από την ηµέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους ή εξαµήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1). Σηµειώνεται ότι η υποτροφία εσωτερικού δεν παρέχεται κατά τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει µέχρι τότε, εφαρµοζοµένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόµου «περί εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία.

11. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών (βλ. άρθρο 4).
β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστηµίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικό ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι µεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονοµία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεµήθη προηγουµένως.
ε) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
Σηµειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωµένα.

Οι αιτήσεις µαζί µε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς «επί συστάσει και αποδείξει» µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων.
Σηµ.: H Ακαδηµία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως:
α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, και τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισµό.


12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και της παροχής υποτροφιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 σε συνδυασµό µε: α) τις διατάξεις της από 14.2.1947 ιδιογράφου διαθήκης του ∆.Ν. Λαµπαδαρίου, η οποία δηµοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών µε τo υπ’ αριθ. 1131/1950
Πρακτικό του και κηρύχθηκε κυρία µε την υπ’ αριθ. 2852/13.4.1950 απόφαση του αυτού Πρωτοδικείου και β) την υπ’ αριθµ. 6067/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

 

 


Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – ∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 210-3664732, 210-3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr