Όσα πρέπει να ξέρεις...


Σύμφωνα με την με αριθ. 31414/Ζ1/18-3-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1068) και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 32800/Ζ1/22-3-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ:

Για τη διακίνηση και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ και εφαρμόζονται αναλογικά όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ με θέμα «Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων», καθώς και στις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που το περιεχόμενο αυτών δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ. Περαιτέρω οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Παράδοση δέματος από εταιρεία ταχυμεταφοράς:

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, οι οποίες επιλέγονται με ευθύνη του κάθε εκδοτικού οίκου, και όχι μέσω μίας εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία υποδεικνύεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και διασυνδέεται άμεσα με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

- Ο κάθε εκδοτικός οίκος μπορεί να ανακτήσει από τον λογαριασμό που διατηρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτική λίστα με όλα τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών και των δηλωθέντων διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να διανεμηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στον τόπο παράδοσης που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος φοιτητής.

- Κάθε εκδοτικός οίκος επικολλά τα πλήρη στοιχεία της αποστολής στο δέμα που περιλαμβάνει το/α αντίστοιχο/α σύγγραμμα/τα προς τον φοιτητή και εν συνεχεία το παραδίδει/προωθεί σε εταιρεία ταχυμεταφοράς της επιλογής του, η οποία θα επιμεληθεί τη σχετική παράδοση.

-Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της ταχυμεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

- Η εταιρεία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στον δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων δεν υποβάλλεται μοναδικός αριθμός (PIN) από μέρους του φοιτητή, σε κάθε περίπτωση όμως ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή αυτών όπου υποδεικνύεται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

- Η διαδικασία των αποστολών παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης εκδίδονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά ειδικά έντυπα, τα οποία οι εταιρείες ταχυμεταφορών οφείλουν να εκδίδουν (voucher, αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής) σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη οριστεί στη με αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ, καθώς και τις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που τα οριζόμενα δεν έρχονται σε αντίθεση με την με αριθμ. 31414/Ζ1/18-3-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1068). Για τους λόγους αυτούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών διακίνησης από μέρους των εκδοτικών οίκων κατά τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών.

Παράδοση δέματος από εκδοτικό οίκο με ίδια μέσα:

Ο εκδοτικός οίκος παραδίδει με ίδια μέσα το δέμα στο δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων ο φοιτητής θα παρέχει στον εκδοτικό οίκο τον μοναδικό αριθμό (PIN) που έλαβε κατά τη διαδικασία δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων. Ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων όπου υποδεικνύεται από τον εκδοτικό οίκο. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων 3 μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

Προκειμένου να αποδεικνύεται η παράδοση ενός συγγράμματος από τους εκδοτικούς οίκους που θα διανείμουν συγγράμματα στους δικαιούχους φοιτητές με ίδια μέσα, θα απαιτηθεί η τήρηση αρχείου αποδεικτικών παραλαβής υπογεγραμμένων από τους παραλήπτες. Τα αποδεικτικά τα οποία θα υπογράφονται κατά την παραλαβή από τους δικαιούχους φοιτητές ή τους φέροντες σχετική εξουσιοδότηση, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε σύγγραμμα που παραδίδεται:

- Κωδικός μοναδικής επιλογής

- Κωδικός συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος

- Τίτλος συγγράμματος

- Κωδικός φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

- Ονοματεπώνυμο φοιτητή

- PIN φοιτητή

- Ημερομηνία παράδοσης

- Υπογραφή του φοιτητή, ή τρίτου προσώπου με την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.

Τα ανωτέρω πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται μέχρι την αποπληρωμή κάθε συγγράμματος προκειμένου να είναι διαθέσιμα για τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεντρωτικές λίστες και υπεύθυνες δηλώσεις:

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης των συγγραμμάτων, σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να συντάσσουν ειδική συγκεντρωτική λίστα με τα στοιχεία των παραδόσεων των διδακτικών συγγραμμάτων, την οποία εν συνεχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής οφείλουν να αποστείλουν προς το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» προκειμένου να ακολουθήσει η ενημέρωσή του. Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ, κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να κάνει λήψη του σχετικού αρχείου της συγκεντρωτικής λίστας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/Files/Ypodeigma_arxeiou_katagrafis_paradosewn_eudoxus.xlsx.

Το αρχείο έχει τη μορφή υπολογιστικού φύλλου (xlsx) και περιλαμβάνει τις εξής στήλες: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον, Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή / Κωδικός PIN Φοιτητή, Ημερομηνία και Ώρα Παράδοσης (για την περίπτωση διανομής με ίδια μέσα).

Κατά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αρχείου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι στήλες Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας και Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας να έχουν τις ίδιες τιμές με τις τιμές του αρχείου 4 που έλαβαν οι εκδοτικοί οίκοι από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της ως άνω ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει μία τελική συγκεντρωτική λίστα έγκυρης μορφής για το σύνολο των συγγραμμάτων που θα διανείμει κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η συμπλήρωση όλων των στηλών του υποδείγματος είναι υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής.

Το αρχείο της συγκεντρωτικής λίστας, θα φέρει υποχρεωτικά ως ονομασία τον «Κωδικό Εκδότη» στο ΠΣ Εύδοξος και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εκδοτικού οίκου, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λίστα είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr. Οι συγκεντρωτικές λίστες και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή με ηλεκτρονικό τρόπο και διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. Κάθε εκδοτικός οίκος δύναται να αποστείλει το ανωτέρω αρχείο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης των διδακτικών συγγραμμάτων του, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.