Τον Οκτώβρη η εγκύκλιος


Μέσα στον Οκτώβρη αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών. Τρεις καινοτομίες που μεταβάλλουν σημαντικά το τοπίο των μετεγγραφών φοιτητών στα Πανεπιστήμια, θα ισχύσουν φέτος για πρώτη φορά:

Με το νέο σύστημα που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο:

 Καθιερώνεται ακαδημαϊκό κριτήριο -δηλαδή η βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια
 Εξορθολογίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια -όπως ο μέσος όρος εισοδημάτων όχι ενός αλλά των 3 τελευταίων ετών
 Εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών -δηλαδή η περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Μέσα στον Οκτώβρη αναμένεται το υπουργείο Παιδείας να εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο με την οποία θα διευκρινίζει όλες τις λεπτομέρειες για τις μετεγγραφές του νέου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Αλλαγή 1: Η “βάση μετεγγραφής”

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο μετεγγραφών, “βάση μετεγγραφής” είναι ο αριθμός των μορίων που προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένου του αριθμού των 2.750 μορίων.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που συγκέντρωσε 13.000 μόρια εισάγεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει βάση εισαγωγής τα 12.836 μόρια. Ο φοιτητής μπορεί να πάρει μετεγγραφή μόνο σε σχολή της οποίας η βάση απέχει έως 2.750 μόρια από τα μόρια που ο ίδιος συγκεντρώνει. Στην περίπτωση του παραδείγματος, ο φοιτητής με τα 13.000 μόρια μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή στο Φυσικό του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει βάση εισαγωγής τα 15.417 μόρια (απέχει 2.417 μόρια, άρα λιγότερα της “βάσης μετεγγραφής” που είναι 2.750 μόρια).

Αντιστοίχως, ένας φοιτητής που έχει συγκεντρώσει 12.500 μόρια δεν μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή στο Φυσικό του Πανεπιστημίου Αθηνών γιατί τα μόρια που εξασφάλισε από τη βαθμολογία του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις απέχουν κατά 2.917 μόρια από τη βάση εισαγωγής της συγκεκριμένης σχολής, άρα περισσότερα από τη “βάση μετεγγραφής” των 2.750 μορίων.

Αλλαγή 2: Οικονομικά κριτήρια με βάση το εισόδημα της τριετίας

Ως “κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα” νοείται ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, δηλαδή των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια το οικονομικό κριτήριο προέκυπτε από το εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως “κατά κεφαλήν εισόδημα” νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Όπως αναφέρεται στον νόμο, εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Ο φοιτητής που ζητά μετεγγραφή μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

Οικονομικά κριτήρια:

 6 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
 4 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),
 3 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
 2 μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Κοινωνικά κριτήρια:

 1,5 μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
 1 μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αλλαγή 3: “Β΄κύκλος” μετεγγραφών

Καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών αποτελεί η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, στο πλαίσιο ενός “β’ κύκλου μετεγγραφών”. Ουσιαστικά πρόκειται για μία “δεύτερη ευκαιρία” σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν δύνανται να μετεγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα (πρώτης επιλογής τους) λόγω του βαθμολογικού ορίου ή λόγω εξάντλησης του ορίου του 15%, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα δεύτερης ή τρίτης επιλογής

“Ο β’ κύκλος μετεγγραφών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα λόγω του ακαδημαϊκού κριτηρίου να μετακινηθούν στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των επιλογών τους” έχει δηλώσει ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης σε συνέντευξή του.

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος υπό προϋποθέσεις:

• Τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
 Τα αδέλφια συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
 Το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15% και εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
 Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
 Εάν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.