Η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ογδόντα (80) νέες θέσεις για εισδοχή στο Πτυχίο Νομικής (μαθήματα ελληνικού δικαίου) για το Χειμερινό εξάμηνο 2020.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλει στην απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, ερευνητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων και κατανόησης των απαιτούμενων διαδικασιών έτσι ώστε οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να αποκτήσουν μια ευρεία κατανόηση του κλάδου απαραίτητη για να ακολουθηθεί μια σταδιοδρομία στο πεδίο του των νομικών επαγγελμάτων. Το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοί του εφοδιάζονται με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις συναρπαστικές ευκαιρίες, πολύπλοκες προκλήσεις και στη ραγδαία ανάπτυξη νέων κλάδων του δικαίου που είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν στο εγγύς μέλλον.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με γενική γνώση στο πεδίο του δικαίου. Είναι σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να έχουν τις ικανότητες να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολύ-επίπεδο και δυναμικό πεδίο. Απευθύνεται σε πρόσωπα που σκοπεύουν να εργαστούν σε κλάδους σχετικούς με το δίκαιο (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους), καθώς επίσης σε διπλωμάτες, υπαλλήλους εταιρειών και άλλων οντοτήτων ή οργανισμών του ιδιωτικού δικαίου, του δημοσίου αλλά και ευρύτερου δημοσίου τομέα, υπαλλήλων μη κυβερνητικών οργανισμών, κ.ο.κ.

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα παράσχει στους αποφοίτους του προσόντα τα οποία θα βελτιώσουν τις διοικητικές, αλλά και νοητικές τους ικανότητές, κατά τρόπο που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Το πρόγραμμα ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα σημαντικής πρακτικής και θεωρητικής σημασίας, ενθαρρύνοντας μια διεθνή προσέγγιση εντός του υφιστάμενου διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων με ένα θεωρητικά στέρεο και πρακτικά αποτελεσματικό τρόπο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικού δικαίου.

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισδοχής

Η Επιτροπή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά, στη βάση των προσόντων των υποψηφίων, ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

 Σχολή Νομική
 Διάρκεια 4 έτη (οκτώ εξάμηνα)
 Αριθμός θέσεων 80 (ογδόντα)
 Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 23 Σεπτεμβρίου 2020
 Γλώσσα Όλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά

Δες εδώ την προκήρυξη