Αναλυτικά η προκήρυξη και το πρόγραμμα σπουδών


Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κριτική μελέτη των κλασικών και σύγχρονων παραδειγμάτων κοινωνικής θεωρίας για την μίκρο- και μάκρο- κοινωνική ανάλυση των φαινομένων κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικού μετασχηματισμού και την αξιοποίησή τους με απώτερο σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής αλλαγής, της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης με βασικά εργαλεία την κοινωνική συνηγορία, την πρόληψη, την κοινωνική ενδυνάμωση, την τέχνη και την έρευνα δράσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν ως ειδικευμένα στελέχη σε οργανισμούς, φορείς, υπηρεσίες, επίσημους και αυτόνομους θεσμούς που σχετίζονται με το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, αναπηρίας, κοινωνικής και ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και θεραπευτικών κοινοτήτων, στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λή ψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία της δημιουργικής κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης. Η εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Μ.Σ ως στελεχών για τη δημιουργία δικτύων συνεργατικής και συνεργικής δράσης σε τοπικό κοινοτικό αλλά και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η δημιουργία κοινοτήτων και δομών αλληλεγγύης μέσω της τέχνης σε ομάδες και παγκόσμιες κοινότητες.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξαγωγής κοινωνικής ανάλυσης και κοινωνικής έρευνας με έμφαση στην έρευνα δράσης, τις ποιοτικές μεθόδους, τη μελέτη αρχείων και την τήρηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας,
β) στις θεραπευτικές εφαρμογές της κοινωνιολογίας και της Τέχνης στην υποστήριξη κοινωνικών, καλλιτεχνικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε θέματα κοινωνικής προστασίας, αυτονομίας θεραπευτικών κοινοτήτων, προστασίας του περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
γ) στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων για την διαχείριση και αντιμετώπιση κοινωνικών συγκρούσεων που σχετίζονται με την διαφορετικότητα, την αποστέρηση και την κοινωνική αδικία,
δ) στην απόκτηση δεξιοτήτων στην κοινωνική και χειραφετητική συμβουλευτική ατόμων και ομάδων που έχουν υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της δημιουργικής δράσης, και της δημιουργικής αλληλεγγύης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, και της συλλογικής δράσης,
ε) στην καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής στάσης στην κοινωνική θεωρία και τη δημιουργική γεφύρωσή της με την θεωρία της αισθητικής, την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, και την ψυχολογία,
στ) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων και αρχών για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, κοινωνικής διάγνωσης και πρόληψης, και εναλλακτικής δράσης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

Η φιλοσοφία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ενδυνάμωσης, της χειραφέτησης και της συλλογικής δράσης. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, της αυξανόμενης αβεβαιότητας, των κοινωνικών κρίσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, εμφανίζονται νέες και επείγουσες ανάγκες για δημιουργική, κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση, για νέα συμμετοχικά εργαλεία έρευνας και σχεδιασμού. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», μέσω της θεωρητικής και της εργαστηριακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών των νέων συμμετοχικών εργαλείων με προσανατολισμό στην κριτική προσέγγιση, τη δημιουργική αλληλεγγύη, και την καλλιτεχνική πρακτική. Η καλλιτεχνική πρακτική συλλαμβάνεται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και μια βιωματική διαδικασία που αναδεικνύει το εικαστικό αντικείμενο ως αντικείμενο συνάντησης ανθρώπων, και όχι ως απλή καλλιτεχνική δεξιοτεχνία. 

Ερευνητικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ 

Αντικείμενα του Διατμηματικού Π.Μ.Σ., είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην συνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης. 

Συνεργάζονται τα Τμήματα 

- Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. 

- Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα. 

Αριθμός εισακτέων 

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη- Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κοινωνικούς ερευνητές και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες, λειτουργούς της εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, σε αποφοίτους/ες κοινωνικών, ανθρωπιστικών και άλλων σχολών που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον στην κοινωνική διάσταση της τέχνης, σε θέματα κοινωνικού και καλλιτεχνικού σχεδιασμού, κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης. 

Πρόγραμμα σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: Τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα παρέχουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΔΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. 90 μονάδες ECTS συνολικά. 

Παρακολούθηση 

Το ΔΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη συνεχή διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις έδρες του Τμήματος (Μυτιλήνη, Φλώρινα). Το ΔΠΜΣ προσφέρει κατά το 70% εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, με διαδικτυακές διαλέξεις που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η δια ζώσης διδασκαλία οργανώνεται στις έδρες των συνεργαζόμενων τμημάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτική φυσική  δραστηριότητες υποχρεωτική φυσική παρουσία το πρώτο τριήμερο των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου στην Μυτιλήνη και στην Φλώρινα το τελευταίο τριήμερο της λήξης του Β’ εξαμήνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές είναι υποχρεωτική.  
 

Κριτήρια επιλογής εισακτέων 

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριων θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 

Διατμηματική Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης

- Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

- Αναστασία Ζήση, Καθηγήτρια

- Ιωάννης Ζιώγας, Αναπληρωτής Καθηγητής

- Βασιλης Μπούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Έναρξη μαθημάτων 

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Φεβρουάριο 2022

Δίδακτρα 

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000,00 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, 750,00 € κατά την εγγραφή-πρώτο εξάμηνο μαθημάτων, 750,00 € κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών και 500 € με την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου Εξαμήνου. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι: 

- Αίτηση προς το Δ.Π.Μ.Σ. 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

- Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων 

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

- Δύο συστατικές επιστολές 

- Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν) 

- Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 

- Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν) 

- Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

- Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέρος των υποψηφίων, 

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ. 

Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη». 

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59μμ., αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα ΝΑΥΤΙΛΟΣ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekkt 

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.soc.aegean.gr/index.php 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. +30.22510 36504, 36525, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).