Μετά από αίτημα του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 44726/Ζ1/9-4-2020 ΚΥΑ (1271 Β΄) και την με αριθ. 45051/Z1/10-4-2020 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού  εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), και με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier) έως την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.

Περαιτέρω, και σε συνέχεια της με αριθ. 48591/Ζ1/24-4-2020 εγκυκλίου μας με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα μπορεί να αποστείλει τη Συγκεντρωτική Λίστα που περιλαμβάνει καταχωρημένα όλα τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία παραδόθηκαν στους δικαιούχους φοιτητές, αναρτώντας το εν λόγω αρχείο μέσω της Εφαρμογής Εκδοτών (https://service.eudoxus.gr/publisherapp/) και συγκεκριμένα από την καρτέλα «Αναφορές».

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Λίστας θα πρέπει να έχει τη μορφή υπολογιστικού φύλλου (xls), να φέρει ως ονομασία τον «Κωδικό Εκδότη» στο ΠΣ Εύδοξος και να περιλαμβάνει τις εξής στήλες: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφοράς και Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no).

Στη συνέχεια, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να ανεβάσει και τη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Λίστα είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr

Μετά την ανάρτηση των δυο υποχρεωτικών αρχείων, ο κάθε εκδοτικός οίκος μέσω της σχετικής λειτουργικότητας «Έλεγχος Αρχείου Συγκεντρωτικής Λίστας» οφείλει να ελέγχει το αρχείο για τυχόν λάθη, προκειμένου να γίνει εκ νέου ανάρτηση της λίστας χωρίς λάθη και παραλείψεις.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση της Συγκεντρωτικής Λίστας https://eudoxus.gr/files/anartisi_arxeiou_dianomon.pdf

Επισημαίνεται ότι η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και μετά την καταληκτική ημερομηνία, καμία απολύτως αλλαγή δεν θα είναι εφικτή.

Περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες, θα παρέχονται από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα από Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, θα επιτρέπεται στους εκδοτικούς οίκους η ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. διδακτικών συγγραμμάτων, για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τις βιβλιοθήκες κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και είναι σε εκκρεμότητα.