Η απόφαση της συγκλήτου


Η Σύγκλητος του Ιδρύματος στη συνεδρίαση της 7ης/5/2020, συζήτησε το θέμα της ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού έργου του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ειδικότερα, εξέτασε το θέμα της διεξαγωγής αδιάβλητων εξετάσεων, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την απειλή της πανδημίας. Η Σύγκλητος αποφάσισε:

1. Η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα αρχίσει στις 25.05.2020 με μέριμνα των διδασκόντων και τήρηση των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

2. Η βαθμολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, μπορεί να βασίζεται, κατά την κρίση του διδάσκοντα, σε: εργασίες, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, προόδους, τελικές εξετάσεις.

3. Οι τελικές εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν είτε γραπτώς, με φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος, είτε προφορικά σε ατομική βάση, εξ’ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία στο χώρο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, θα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

4. Για να τηρηθούν οι κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια της εξέτασης με φυσική παρουσία όσο και κατά την προσέλευση και αποχώρηση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, είναι απαραίτητο οι φοιτητές να δηλώσουν εκ των προτέρων την πρόθεσή τους να εξεταστούν στα εξεταζόμενα μαθήματα.

5. Αναλυτικότερες οδηγίες θα εκδοθούν σύντομα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ