Τι συμβαίνει στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου


Στο παρελθόν, η κατάλληλη εκπαίδευση συχνά οδηγούσε σε μία ασφαλή θέση εργασίας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε βάσιμες υποθέσεις για μελλοντικές ευκαιρίες, αλλά θα υπάρχει πάντοτε αβεβαιότητα! Είναι σημαντικό να επιδιώκουμε τις σπουδές και το επάγγελμα που αντανακλούν καλύτερα το χαρακτήρα μας και τις τρέχουσες επαγγελματικές ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ή επαγγέλματος που θα κάνουν οι νέοι σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές σε έναν τομέα που τώρα έχουν επιλέξει, μπορεί τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να έχουν αλλάξει, νέα επαγγέλματα να έχουν εμφανιστεί και άλλα επαγγέλματα που είναι ίσως δημοφιλή σήμερα να μην έχουν πια ζήτηση. Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη ζήτηση διαφόρων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές.

Πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δείξει γενικά ότι επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου.
Πρόσφατα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες». 

Το Youth Platform  θα παρουσιάσει την έρευνα σε συνέχειες , προσπαθώντας  από την πλεύρα του να δει την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους επαγγελματικούς τομείς και στην επαγγελματική εκπαίδευση που υπάρχει στην χώρα μας.

Το λιανικό εμπόριο έχει πληγεί σημαντικά από την τρέχουσα οικονομική κρίση, με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στην απασχόληση όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο. Για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης και με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των προσφερόμενων υπηρεσιών στο λιανικό εμπόριο έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας που έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις ένα “Ελληνικό Σήμα Ποιότητας”, μέσω του οποίου εισάγεται ένας Κώδικας Δεοντολογίας, τον οποίο θα πρέπει κάθε μικρός/μεσαίος επιχειρηματίας έμπορος να ακολουθεί. Η πιστοποίηση αυτή αναμένεται ότι μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία και σταδιακά να συμβάλει στην ανάκαμψη του τομέα.

Pixel

Ως αναδυόμενη δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου, αναφέρθηκε ο τομέας του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων ποιότητας σε μικρή κλίμακα, σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή και τον τουρισμό. Στον τομέα του εμπορίου, υπάρχει ανάγκη για απασχόληση εξειδικευμένων, συχνά υψηλών προδιαγραφών, πωλητών, με επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως επίσης και ανάγκη για αγοραστές  , μια ειδικότητα δυσεύρετη στην ελληνική αγορά εργασίας.
 
Ειδικότερα για το επάγγελμα του πωλητή, τονίστηκε το γεγονός του σημερινού ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου, καθώς και της έλλειψης εκπαίδευσης / κατάρτισης σε αυτό το αντικείμενο. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ακόμα και οι επιχειρηματίες του κλάδου, πολύ συχνά δε διαθέτουν γνώσεις διοίκησης μιας επιχείρησης, ούτε εργασιακή εμπειρία σε θέσεις απασχόλησης σχετικές με το αντικείμενο.


Να σημειωθεί εδώ ότι η καλή γνώση του αντικειμένου πώλησης επισημάνθηκε ως μια σημαντική δεξιότητα για όλα τα επαγγέλματα του εμπορίου. Επιπλέον αυτού, σε επίπεδο δεξιοτήτων, απαιτείται επίσης η γνώση ξένων γλωσσών, αρχών επικοινωνίας, κλπ.   
 
Σε επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης, ως σημαντική έλλειψη επισημαίνεται η έλλειψη σχολών εκπαίδευσης επαγγελματιών πωλητών. Στο πλαίσιο αυτό επομένως, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί φορέας με στόχο την εκπαίδευση και πιστοποίηση εμπορικών υπαλλήλων.

Επαγγέλματα / ειδικότητες που αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις για τις θετικές τους προοπτικές στην επόμενη πενταετία είναι τα εξής:
-Αγοραστές - στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων
- Στελέχη με εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 

Την έρευνα μπορείτε να την βρείτε εδώ