Πανεπιστήμιο-επιχείρηση: Ίδρυση Μονάδας που θα «κυνηγάει» δουλειές και κεφάλαια

Η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία της «Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», όπως θα λέγεται, είναι ενδεικτική για τον τρόπο με τον οποίον το πανεπιστήμιο μεταβάλλεται σταδιακά σε επιχείρηση.

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΕνα κανονικό «μαγαζί μέσα στο μαγαζί», μια εσωτερική «επιχείρηση» με στόχο την εξεύρεση κεφαλαίων και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά, τη διασύνδεση με τη βιομηχανία, την εμπορική αξιοποίηση της πανεπιστημιακής έρευνας, κα, στήνει μέσα σε κάθε πανεπιστήμιο ο νέος νόμος-πλαίσιο της κ.Κεραμέως

Η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία της «Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», όπως θα λέγεται, είναι ενδεικτική για τον τρόπο με τον οποίον το πανεπιστήμιο μεταβάλλεται σταδιακά σε επιχείρηση. Ανάμεσα στις 17 αρμοδιότητες της μονάδας, περιλαμβνάνονται η διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων,η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας,  η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι., αλλά και προς επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας, η προσέλκυση και υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγή της επιχείρησης – φορέα χρηματοδότησης, κα. Ας τα δούμε αναλυτικά:


Η διάταξη

Άρθρο 213 Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», η δομή, η οργανωτική διάρθρωση και το επίπεδο της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. Η Μονάδα είτε εντάσσεται στην οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. είτε αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα του Α.Ε.Ι. και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη. Η Μονάδα συνεργάζεται με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι. για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
  2. Αντικείμενο της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Α.Ε.Ι., η διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, η μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:

α) η εκπαίδευση των φοιτητών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση,

β) η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α΄237),

γ) η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι. σε θέματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι. και κατοχύρωσης αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

δ) η διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι., όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, βιομηχανικά σχέδια, λογισμικά και εμπορικά μυστικά, με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση από το Α.Ε.Ι. ή από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων,

ε) η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για τη διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων,

στ) η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας,

ζ) η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι., αλλά και προς επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας,

η) η αξιολόγηση του εμπορικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της γνώσης, των τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι., και η υποβολή εισηγήσεων για τη χρηματοδότηση μέσω ίδιων πόρων της εμπορικής αξιοποίησης αυτών στη βιομηχανία,

θ) η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων για την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού,

ι) η υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων και επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες), καθώς και της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ομώνυμης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α΄61),

ια) η ανάπτυξη μηχανισμών και δράσεων καλλιέργειας επιχειρηματικών ιδεών,

ιβ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών που παράγονται εντός των Πανεπιστημίων προς φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της τροφοδότησης επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια,

ιγ) η υποστήριξη της ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων,

ιδ) η προσέλκυση και υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγή της επιχείρησης – φορέα χρηματοδότησης,

ιε) η ανάπτυξη δράσεων καθοδήγησης (mentoring) προς τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.,

ιστ) η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και αφορούν στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Α.Ε.Ι., τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄12), το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο σχέδιο δράσης, καθώς και τη στοχοθεσία του Α.Ε.Ι.,

ιζ) η συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, οικονομικά και εμπορικά επιμελητήρια, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την καλλιέργεια και προώθηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη συμπράξεων ή συνεργατικών σχημάτων για την εκπόνηση κοινών δράσεων που εξυπηρετούν την αποστολή της Μονάδας,

ιη) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας.

  1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρότασης του Πρύτανη ή του αρμόδιου ανά περίπτωση Αντιπρύτανη και εισήγησης της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
  2. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας δύναται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. να παρέχει επ’ αμοιβή υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποστολή και τον σκοπό της προς φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) με αντίστοιχο αντικείμενο. Εάν ένα Α.Ε.Ι. δεν διαθέτει τις υποδομές ή/και το προσωπικό για την οργάνωση και λειτουργία Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στο οποίο λειτουργεί Μονάδα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας προς άλλο Α.Ε.Ι., το προσωπικό του και τους φοιτητές του.
  3. Η Μονάδα δύναται να προσελκύει πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, οι οποίες προέρχονται από ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η οικονομική διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
  4. Η Μονάδα στελεχώνεται ιδίως από επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό της. Το προσωπικό δύναται να προέρχεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου, εάν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργου/ προγράμματος χρηματοδοτούμενου από πόρους της Μονάδας ή ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Πηγή: AlfaVita