Μεταπτυχιακό στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων»

Η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Με το παρόν ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Για το κύκλο που ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το πρόγραμμα προσφέρεται σε μορφή μερικής φοίτησης και περιλαμβάνει 6 διδακτικά εξάμηνα. Στα 4 πρώτα διδάσκονται μαθήματα και το 5ο και 6ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ΠΜΣ σε 4 εξάμηνα, μετά από αίτηση του φοιτητή που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων.

Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.

-Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» (MSc in “Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems”).

- Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. · Ετήσια χορήγηση υποτροφιών επίδοσης με το τέλος του δεύτερου και τετάρτου εξαμήνου το πλήθος των οποίων εξαρτάται από το συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν το ΠΜΣ.

- Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπό προϋποθέσεις κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων έως το 30% επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017).

-Πρόσβαση σε λογισμικά επαγγελματικής χρήσης για την εκτέλεση των εργασιών και τη διδασκαλία. 

- Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα σχετιζόμενα με τις θεματικές του ΠΜΣ από τον ιστοχώρο και το προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ.

- Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες των Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης, όπως και σε οχήματα υψηλών επιδόσεων ή συμβατικά.

- Τα μαθήματα εστιάζουν σε σχεδιοκατασκευαστικά θέματα (τεχνολογία προηγμένων υλικών, προηγμένη παραμετρική σχεδίαση, αντοχή δομικών στοιχείων, κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και εργαλειομηχανές, ανάλυση συμπεριφοράς οχημάτων), όσο και σε ενεργειακά (αεροδυναμική σχεδίαση, μελέτη, λειτουργία και απόδοση ΜΕΚ, υβριδική τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και μετάδοσης ισχύος).

-Για την εκπαίδευση παρέχονται σύγχρονα εργαστήρια Υπολογιστών, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Αεροδυναμικής, Μηχανικής, Σχεδίασης, Κατασκευών/Κατεργασιών, Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Μετρητικών Συστημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο μεταξύ 10:00 και 16:00 στην αίθουσα «Εργαστήριο Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στην Αθήνα με τις κατάλληλες υποδομές. Μεμονωμένα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Γενικού Τμήματος στα Ψαχνά Ευβοίας σε προγραμματισμένες ημερομηνίες. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, που αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής ή Ευβοίας ή Ελλάδας, να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.

-Τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου.

- Φυσική παρουσία (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες) των φοιτητών του Π.Μ.Σ. στα θεωρητικά και εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ.

-Τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου, καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας.

- Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το τέλος του 4ου εξαμήνου σπουδών και εκπόνησή της εντός ενός έως δύο εξαμήνων μετά τη λήξη του 4ου εξαμήνου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση ή περιορισμένος σε έκταση συνδυασμός των παραπάνω. Η δημοσιεύση της εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια δεν είναι υποχρεωτική, όμως προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.

-Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ.

- Υποχρεωτική παρακολούθηση των επισκέψεων σε βιομηχανικούς και λοιπούς φορείς σχετικούς με το θέμα του ΠΜΣ που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. και άμεση επικοινωνία, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://sportsvehicledesign.core.uoa.gr/) ή το επίσημο προφίλ του ΠΜΣ στο FaceBook: www.facebook.com/DesignAndManufacturing/

Στο Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» γίνονται δεκτοί έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά κύκλο σπουδών:

α) πτυχιούχοι Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ηλεκτρολόγοι κ.ά Μηχανικοί Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 500 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Σύνολο: 3.000 Ευρώ για τη διάρκεια των έξι (6) εξαμήνων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Π.Μ.Σ. από 1/7/2020 έως 15/9/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφίου (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Ισχύει και για κατόχους μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

{loadposition inreadvideo2}

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).

6. Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.

8. Δύο Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές ή Εργοδότες/Προϊσταμένους/Διευθυντές του υποψηφίου.

9. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, δεύτερο βασικό πτυχίο, πτυχία επιπλέον ξένων γλωσσών κ.λπ.)

10. Αντίγραφο ταυτότητας Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει για συνέντευξη τους υποψηφίους. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο σε επίπεδο «πολύ καλό».