Οι αιτήσεις άνοιξαν, μάζεψε τα δικαιολογητικά!


Οι αιτήσεις για το δωρεάν μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και την Ιστορία της Τέχνης ξεκίνησαν και οι ειδικεύσεις του προγράμματος  είναι το απόλυτο δέλεαρ για να αρχίσεις να μαζεύεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά...

Σκοπός του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» / “Modern and Contemporary History and History of Art” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:

1) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος

2) Ευρωπαϊκή Ιστορία

3) Ιστορία της Τέχνης

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών και ανάλογα με την ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» με ειδίκευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος ή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία ή στην Ιστορία της Τέχνης. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη:

Το ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 687/08-05-2018 (ΦΕΚ 20609/Β ́/7-6-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού (ΦΕΚ 2955, τ.Β ́, 20- 7-2018) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 30 σπουδαστών. 

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για αποδεδειγμένα εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: 

1) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος

2) Ευρωπαϊκή Ιστορία 

3) Ιστορία της Τέχνης

 Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά ειδίκευση ορίζεται ως εξής: 

 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος: 18

Ευρωπαϊκή Ιστορία: 8

Ιστορία της Τέχνης: 4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης – Modern and Contemporary History and History of Art» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του Ν. 4485/2017

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά* κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020.

 Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών

3. Αναλυτική βαθμολογία

4. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. εάν υπάρχουν

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο πρέπει να εκτυπώσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

 * ‘Ολα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf (ή .zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται ύστερα από γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη-εξέταση, βάσει της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο αναρτημένης βιβλιογραφίας. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία αναβαθμολόγησης. 

Συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου και των προπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναριακών εργασιών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις, το επίπεδο γλωσσομάθειας, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές καθώς και αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος οφείλει να συγκεντρώσει μέσον όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Κατά την εγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβάλει σε ψηφιακή μορφή, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Η γραπτή εξέταση και η προφορική συνέντευξη-εξέταση θα διενεργηθούν κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.