Όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς...


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β’ 2168/12.6.2018) προκηρύσσονται (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μπιρμπίλη στα παρακάτω θεματικά πεδία:

1.  Η εννοιοκεντρική διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση

2. Οι κοινωνικοπολιτισμικές διαστάσεις της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

3. Τα ενδιαφέροντα των μικρών παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία

Τα πεδία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίτλους διατριβών αλλά αποτελούν ευρύτερες θεματικές. Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία ή στην υπεύθυνη καθηγήτρια.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, στις Επιστήμες της Αγωγής.

- Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής (Δ.Μ.Σ.) από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Για την επιλογή υποψηφίων από προκήρυξη τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

1.  η ποιότητα της ερευνητικής πρότασης (βλ. προσχέδιο διδακτορικής διατριβής) (βαρύτητα 20%).

2. βαθμός πρώτου Πτυχίου (βαρύτητα 20%). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται σε 10% στο γενικό βαθμό Πτυχίου και σε 10% στο βαθμό των συναφών με την προκήρυξη της θέσης μαθημάτων

3. βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (μόνο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με την προκήρυξη) (βαρύτητα 15%),

4. αποδεδειγμένη καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας (επίπεδο Β2) πέραν της πρώτης (βαρύτητα 5%),

5. η ικανότητα που διαθέτει ο υποψήφιος και η προοπτική του για την πραγματοποίηση έρευνας. Η ερευνητική ικανότητα αποδεικνύεται πρωτίστως με δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια με κριτές και, δευτερευόντως, με αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (βαρύτητα 15%),

6. αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφής με την προκηρυσσόμενη θέση (βαρύτητα 5%), και

7. συνέντευξη του υποψηφίου (βαρύτητα 20%).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/didaktorika_sto_TEPAE)

2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (βλ. σχετικό οδηγό υποβολής σε Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας (βλ. σχετικό οδηγό),

4. Αντίγραφο Πτυχίου,

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (συναφές με το πεδίο έρευνας. Οταν ο μεταπτυχιακός τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται με επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ),

6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,

7. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), κατά προτίμηση της αγγλικής,

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις,

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων: Από 27.04.2020 έως και 30.09.2020 (Οι αιτήσεις θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε συνέντευξη: 30.10.2020 (Η πρόσκληση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συνέντευξη (δια ζώσης): Θα ανακοινωθεί

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30.11.2020 (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Έναρξη εκπόνησης διατριβής: Ιανουάριος 2021

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @ nured . auth . gr με την ένδειξη (στο ‘Θέμα’ του email) «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά από προκήρυξη».

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.