Στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών


Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 472/29-04-2020 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της ΣΕΤ (ΦΕΚ Αρ. Φ.3093/01-08-2019, Τεύχος Β’) αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ της Σχολής.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου 2020.

Οι επιβλέποντες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής

Προτεινόμενο πεδίο: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις/πτυχία: Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας, Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ή προστασίας μνημείων.

Περιγραφή: Στόχος είναι να ερευνηθεί η αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της είναι αποδεδειγμένα μια εξελισσόμενη διαδικασία που επηρεάζει άμεσα την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Η συγκεκριμένη διατριβή θα πρέπει να ερευνήσει αυτή τη σχέση, καθώς και να προτείνει μεθόδους ή μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μαυρομμάτη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Προτεινόμενο πεδίο: Δημιουργική γραφή και σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Προαπαιτούμενες γνώσεις/πτυχία: Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Τεχνολογίας Υπολογιστών, Δημιουργικής Γραφής Μεταπτυχιακού επιπέδου, Διαχείρισης Τεχνολογίας Μεταπτυχιακού επιπέδου.

Περιγραφή: Στόχος είναι η διερεύνηση της χρήσης της Δημιουργικής Αφήγησης στον σχεδιασμό υπηρεσιών. Η Δημιουργική Αφήγηση είναι μία δημιουργική διαδικασία η οποία εκμεταλλευομένη την δομή της αφήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διευκόλυνση της συνεργασίας με τους χρήστες, στην εξερεύνηση του υποσυνειδήτου τους αλλά και στην παραγωγή δομημένης γνώση. Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υπό μελέτη μεθόδων στον σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογηθεί η Ευκολία εφαρμογής της μεθόδου και η Αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει μαζί με τα δικαιολογητικά τους να υποβάλουν υπόμνημα που θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Δήλωση που να περιγράφει για ποιο λόγο θέλουν να εκπονήσουν διδακτορική έρευνα επάνω στο συγκεκριμένο θέμα στη ΣΕΤ.

2. Πρόταση συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στο προτεινόμενο πεδίο που θέλουν να ασχοληθούν και περιγραφή της μεθοδολογίας που προτίθενται να ακολουθήσουν κατά την εκπόνηση της διατριβής με ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων του ΕΑΠ.

Πριν την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το μέλος ΔΕΠ που προτείνει τα θέματα.

Υποβολή αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η ΔΔ μπορεί να εκπονηθεί στην Ελληνική ή σε άλλη γλώσσα διάφορη της Ελληνικής εφόσον μπορεί να το υποστηρίξει η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλλει, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, στη Γραμματεία της Σχολής σχετική αίτηση. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η γλώσσα εκπόνησης καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ.Δ. από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 2. Προσχέδιο της ΔΔ, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το σκοπό, το αντικείμενο και τη μεθοδολογία της ΔΔ

3. (α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλουν το πιστοποιητικό 3(α)

5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)

6. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή και άλλης ξένης γλώσσας ή και ανώτερου επιπέδου, όπως τυχόν απαιτείται. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.

7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές επιστολές κ.τ.λ.)

Αιτήσεις κατατίθενται στην Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών σε ηλεκτρονική μορφή (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020.