Τί λέει η Υπουργική Απόφαση;


Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́ 1699) και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 90). H εγκύκλιος:

Με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1699), ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020.

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως και 31.05.2020, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από 11.5.2020 δύναται να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξαγόταν ή πρόκειται να διεξαχθεί δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄1780) και η με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται και για την πρακτική άσκηση φοιτητών στους εν λόγω φορείς.

β) από 25.5.2020 δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

γ) από 25.5.2020 δύναται να διενεργηθούν εξετάσεις, για όσα μαθήματα έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

δ) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

ε) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι εστίες προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και όσοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις που αναμένεται να διενεργηθούν με φυσική παρουσία.

Επισημαίνεται, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, η οποία δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄, καθώς και η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84) έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, όπως τον ελάχιστο αριθμό εβδομάδων διδασκαλίας, τη μέγιστη διάρκεια παράτασης του εξαμήνου, τη διενέργεια εξετάσεων αποκλειστικά μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων, η ενιαία εφαρμογή των οποίων πιθανότατα να δημιουργούσε πρόβλημα υπό τις κρατούσες συνθήκες σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, παρασχέθηκε η δυνατότητα με την παράγραφο 3 του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), να ρυθμιστούν τα ως άνω ζητήματα με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σχετικά με τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..».

Επίσης με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι κανόνες σχετικά με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των Α.Ε.Ι., μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αυτών, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια εξετάσεων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

Βάσει των ανωτέρω, τις επόμενες ημέρες και αφού γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 για όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση ως προς α) τη διεξαγωγή των εργαστηριακών / κλινικών ασκήσεων, β) την επαναλειτουργία των εστιών, γ) τη διενέργεια εξεταστικής με φυσική παρουσία, πρόκειται να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων. Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματός σας για τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4009/2011 και 4485/2017), αλλά και με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ως άνω, ιδίως ως προς το θέμα διεξαγωγής της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με όλα τα Α.Ε.Ι., θα πρέπει αφενός να προασπίσει τη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφάλειας, αφετέρου να διασφαλίσει με κάθε αναγκαίο μέσο την εγκυρότητα διεξαγωγής της εξεταστικής με αδιάβλητα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4009/2011. Για τον λόγο αυτό, καλούνται τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19.