Ποια είναι τα μέλη της;


Τη Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Απόφαση 16 /2/30-4-2020) όπως καθορίζεται από τον νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 33 του ν.4589/2019.
Πρόκειται για άμισθη επιτροπή που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. 
Είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. 
Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,
γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,
στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,
ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελείται από τα κάτωθι μέλη :

  1. Δέσποινα Σακκά, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πρόεδρος.
  2. Αγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας,  μέλος.
  3. Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας,  μέλος.
  4. Θεόδωρο Κουτρούκη , Αν. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μέλος.
  5. Αγλαΐα Παππά, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,  μέλος.
  6. Μαρία Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μέλος.
  7. Σπυρίδωνα Κιοσσέ, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας,  μέλος.
  8. Παρθένα Πετρίδου, διοικητική υπάλληλο του Δ.Π.Θ., μέλος.
  9. Θωμά Πολυχρονιάδη, προπτυχιακό φοιτητή του Δ.Π.Θ., μέλος.

Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής