Τι περιλαμβάνει το 5ετές πρόγραμμα;


Μετά την έκδοση του επίσημου ΦΕΚ, οριστικοποιήθηκε το πενταετές πρόγραμμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Πάτρα.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην παροχή ποιοτικών γνώσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων και αποτελούν αφενός ένα σταθερό υπόβαθρο της επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευομένων, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικές προχωρημένες γνώσεις και ικανότητες, μετατρέψιμες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ιδρύματος το τμήμα έχει σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, παράγει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας, διατηρεί στενούς δεσμούς με παραγωγικές μονάδες και οργανωμένους κλάδους της οικονομίας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών:

 • -Μέσω των Κύκλων Σπουδών που εισάγει από το 7ο εξάμηνο σπουδών παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών,
 • -Ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα σπουδών και στις ανάγκες των φοιτητών, που ενδιαφέρονται για τους Κύκλους Σπουδών:

(α) Ενεργειακών Συστημάτων

(β) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

(γ) Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

(δ) Πληροφορικής

 • -Εξειδικεύει το γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Η κατάρτιση του προτεινόμενου προγράμματος έλαβε υπόψη τις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. και έγινε με βάση τα πρότυπα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και Association for Computing Machinery (ACM), καθώς και αντίστοιχων ελληνικών και διεθνών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σκοπός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των Ηλεκτρικών Ενεργειακών Συστημάτων, της Ηλεκτρονικής, της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • -Στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
 • -Στην υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση
 • -Στην παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές
 • -Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

 • -Η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,
 • -Η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
 • -Η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
 • -Η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού ενεργειακών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας,
 • -Η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων στα ίδια αντικείμενα, μέσω της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
 • -Η ικανότητα των αποφοίτων να συμμετέχουν σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου,
 • -Η ικανότητα των αποφοίτων να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές εκατό (100) μαθήματα εκ των οποίων σαράντα (40) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά (βασικά) μαθήματα κύκλου σπουδών κατανεμημένα σε τέσσερις (4) Κύκλους Σπουδών, σαράντα οκτώ (48) είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τέσσερα (4) είναι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Οι τέσσερις Κύκλοι Σπουδών είναι οι εξής:

(α) Ενεργειακών Συστημάτων

(β) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

(γ) Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

(δ) Πληροφορικής

Με βάση τις παραπάνω Κύκλους, το ΠΣ του Τμήματος ΗΜΜΥ εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:

1.Επιστήμης των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό, και στην διαχείριση της πληροφορίας.

2.Τεχνολογιών του Λογισμικού με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού

3.Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών με έμφαση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη σταθερών και ασύρματων δικτύων με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων (υποδομές, επικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμογές περιεχομένου, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).

4.Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού / επιχείρησης.

5.Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

6.Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας με έμφαση στην μελέτη της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος.

7.Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στην μελέτη και ανάλυση ηλεκτρικών δικτύων στην μόνιμη και μεταβατική κατάσταση, στον σχεδιασμό και την μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι διαθέσιμες στο www.ece.uop.gr.

ypl.jpg