Από 1η Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος του μήνα


Αίτηση για μετεγγραφή μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με την εφημερίσα «Νέα» οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε τμήματα και σχολές είτε μέσω της επιτυχίας τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου Ομάδας Α’ και Ομάδας Β’, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση), είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας, φοιτητές με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω και φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Μόλις ανακοινωθεί η έναρξη της προθεσμίας μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν.

Τα κριτήρια και τα μόρια

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου - εφόσον διαθέτει το ίδιο εισόδημα - και των γονέων του δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (μόρια 5).

2.Δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 6.000 ευρώ (μόρια 4).

3.Δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 9.000 ευρώ (μόρια 3). Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των 9.000 ευρώ δεν μοριοδοτείται.

4.Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3).

5.Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2).

6.Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1).

7.Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα (μόριο 1).

8.Ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1).

9.Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μόριο 1).

10.Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω (μόριο 1).

Μετεγγραφές κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κα’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση σε ειδική Επιτροπή. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Η Επιτροπή αποφασίζει αν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και αν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος. Δεν έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Προσοχή.

Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής όσοι έχουν εισαχθεί σε 46 τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ που δεν είναι «μη αντίστοιχα», από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή, γιατί δεν υπάρχουν ομοειδή σε άλλες πόλεις. Οι αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες για τα ΑΕΙ είναι καταχωρημένες στο ΦΕΚ Β’ 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β’ 639 21/4/2015.