Τι ισχύει για όσους φοιτούν ήδη στα ΑΕΙ και τι θα ισχύσει για τους νέους φοιτητές


Από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες διαγραφές «λιμναζόντων» φοιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως που ψηφίστηκε προ διετίας. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσουν μερική φοίτηση ή αναστολή (διακοπή) φοίτησης προκειμένου να μη διαγραφούν. Αν δεν αλλάξει κάτι ως τότε, προβλέπονται  τα εξής:

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Τι ισχύει για τους ήδη φοιτούντες

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής:

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη). Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη).

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες εισαγωγής 2022-2023 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

  • το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,
  • το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2030) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

α) εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αλλά και

β) για αυτούς/ές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΔΕΝ είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα, και από το 1ο έως και το 5ο έτος για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα):

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη). Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη). Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εφαρμόζεται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

  • το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,
  • το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2029) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο ή σε μεγαλύτερο έτος για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα και στο 6ο ή σε μεγαλύτερο έτος για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα:

Διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, δηλαδή οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα, και δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

  • το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,
  • το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2026) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα

Μερική φοίτηση

Η μερική φοίτηση αφορά φοιτητές οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν κανονικά τις σπουδές τους έτσι ώστε να μην ξεπεράσουν το ανώτατο όριο σπουδών και βρεθούν εκτός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μέσω διαγραφής τους, όπως προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141) δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν: 

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν δύνανται να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ν+2 για τα 4ετή προγράμματα σπουδών και ν+3 για τα 5ετή προγράμματα σπουδών. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης (ν+2 για τα 4ετή και ν+3 για τα 5ετή προγράμματα σπουδών), μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) στο Α.Ε.Ι. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης ή της Κοσμητείας της Σχολής (στις σχετικές προθεσμίες που καθορίζει το κάθε Τμήμα), τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών. Ταυτόχρονα με την αίτηση κατατίθενται, ως επισυναπτόμενα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης. Ειδικότερα: α. Φοιτητές/τριες που εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη/τριας καθώς και ένσημα για ασφαλισμένους/ες στον ιδιωτικό τομέα. β. Φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από Επταμελή Υγειονομική Επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών/τριών με αναπηρία, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν αρχικά προσκομίσει για την εγγραφή τους. γ. Φοιτητές/τριες αθλητές/τριες, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
 

Αυτό που ισχύει για όσους είναι σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ότι το κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ίδιοι μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής φοίτησης κάνοντας ξανά  αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος ή της κοσμητείας της Σχολής τους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης, η επάνοδος του κάθε νέου ή της νέας σε καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εφαρμόζεται για όλες τις παραπάνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Βέβαια, οι παροχές των φοιτητών που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.

Αναστολή φοίτησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25/19-2-2021 τ.Α’) άρθρο 34 παρ.4 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α’) άρθρο 76 παρ. 4 «οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1 (ν+2), δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα (2) δύο έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης  αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης»

Διαδικασία: Οι φοιτητές με αίτησή τους στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους* που σκοπεύουν να αιτηθούν αναστολή φοίτησης υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση  για αναστολή φοίτησης και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται: • σοβαροί λόγοι υγείας: του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών,  • λόγοι στράτευσης: πρόσκληση κατάταξης • σοβαροί οικονομικοί λόγοι Διαδικασία: Η αίτηση εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.   Κατά την διάρκεια αναστολής φοίτησης ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο φοιτητής χάνει την πρόσβαση στο my-studies και δεν μπορεί να εξεταστεί μαθήματα και να παραλάβει συγγράμματα για το διάστημα αυτό. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.  Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.  Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία.  Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων.

ΠΗΓΗ