Kαι στις Πιστοποιήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά την περίοδο 2015-2023 της Πρυτανείας του καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου, προέβη σε σημαντικές ενέργειες για τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του, εναρμονιζόμενο τόσο με τις επιταγές της νομοθεσίας, όσο και τις αρχές και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). 

Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ με άριστα (πλήρη συμμόρφωση), του πρώτου στην Ιστορία του Ιδρύματος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Το ΕΣΔΠ του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το Ίδρυμα, για την συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας και πιστοποιήθηκε από ειδική επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών  της ΕΘΑΑΕ (τότε ΑΔΙΠ). Το συμβούλιο της Αρχής, κατά την 70η (2/11/2018) Συνεδρίασή του, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μέγιστη βαθμολόγηση, δηλαδή αυτή της πλήρους συμμόρφωσης.

Επίσης, στα πολύ σημαντικά επιτεύγματα της εν λόγω περιόδου θα πρέπει να αναφερθεί και η σύνταξη των δύο πρώτων  εκθέσεων επιτευγμάτων του Ιδρύματος για  τα έτη 2020 και 2021, βάση των οποίων  το ΕΚΠΑ έλαβε την υψηλότερη μοριοδότηση μεταξύ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης!

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων ενεργειών και δράσεων, το ΕΚΠΑ μέσω της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων του έχει επιτύχει:

  • την επιτυχή πιστοποίηση από την Ε.Θ.Α.Α.Ε 28 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος. (Δείτε Πίνακα 1)
  • την Πιστοποίηση του Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Medical Degree της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από την Ε.Θ.Α.Α.Ε το 2021.
  • την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης τριών ακόμη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΚΠΑ,για τα οποία αναμένεται η τελική απόφαση  πιστοποίησης.
  • την σύνταξη και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ 157 φακέλων πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά υψηλός και το επίτευγμα μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι συνολικά από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια υποβλήθηκαν περίπου 450 φάκελοι ΠΜΣ προς πιστοποίηση.

Πίνακας 1: Πιστοποιήσεις ΕΣΔΠ και Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ (2018-2023)

α/α

ΠΠΣ ΕΚΠΑ

Ημερομηνία Πιστοποίησης

Διάρκεια Πιστοποίησης

1.

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΕΚΠΑ

2/11/2018

2/11/2018 – 1/11/2023 *

2.

ΠΠΣ Τμήματος Βιολογίας

 

 

09/01/2019

09/01/2019 - 08/01/2024 *

3.

ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

30/01/2019

30/01/2019 -29/01/2024 *

4.

ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας

08/04/2019

08/04/2019 - 07/04/2023

5.

ΠΠΣ Τμήματος Χημείας

13/05/2019

13/05/2019 - 12/05/2023

6.

ΠΠΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

17/07/2019

17/07/2019 - 16/07/2023

7

ΠΠΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

16/9/2019

25/11/2019 - 24/11/2023

8

ΠΠΣ Τμήματος Φυσικής

14/10/2019

25/11/2019 - 24/11/2023

9

ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας

28/10/2019

29/05/2020 – 28/05/2024

10

ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής

24/11/2020

29/05/2020 – 28/05/2024

11

ΠΠΣ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

24/11/2020

29/05/2020 – 28/05/2024

12

ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής

08/12/2019

29/05/2020 – 28/05/2024

13

ΠΠΣ Τμήματος Νοσηλευτικής

09/02/2020

29/05/2020 – 28/05/2024

14

ΠΠΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

29/03/2020

02/10/2020 – 01/10/2024

15

ΠΠΣ Τμήματος Μαθηματικών

15/06/2020

02/10/2020 – 01/10/2024

16

ΠΠΣ Τμήματος Μουσικών Σπουδών

06/07/2020

02/10/2020 – 01/10/2024

17

ΠΠΣ Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

12/10/2020

08/10/2020 - 07/10/2024

18

ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

19/10/2020

21/07/2021 - 20/07/2025

19

ΠΠΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

14/12/2020

24/03/2021 - 23/03/2025

20

ΠΠΣ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

05/04/2021

21/07/2021 - 20/07/2025

21

ΠΠΣ Τμήματος Νομικής

19/04/2021

21/07/2021 - 20/07/2025

22

ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής

10/05/2021

21/07/2021 - 20/07/2025

23

ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

24/05/2021

21/07/2021 - 20/07/2025.

24

ΠΠΣ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

29/06/2020

13/07/2021 - 12/07/2025

25

ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

07/06/2021

16/09/2021 - 15/09/2025

26

Ξενόγλωσσο ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής

21/06/2021

16/09/2021 - 15/09/2025

27

ΠΠΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

17/05/2021

10/12/2021 – 09/12/2025

28

ΠΠΣ Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

06/12/2021

15/02/2022 – 14/02/2026

29

ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

07/03/2022

19/04/2022 – 18/04/2026

30

ΠΠΣ Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

03/06/2022

20/09/2022 – 19/09/2026

Πηγή: Αρχείο ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

* Έχει επεκταθεί κατά ένα χρόνο η διάρκεια της πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ

Στα πολύ σημαντικά επιτεύγματα της εν λόγω περιόδου θα πρέπει να αναφερθούν  και τα εξής:

  • Η ολοκλήρωση με απόλυτη επιτυχία τον Νοέμβριο του 2015 και με τη λήψη της υψηλότερης διάκρισης «worthy of merit» της πρώτης Ιδρυματικής Αξιολόγησης του ΕΚΠΑ, από Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών της Ε.Θ.Α.Α.Ε. (πρώην ΑΔΙΠ),η οποία άνοιξε τον δρόμο για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
  • Η σύνταξη των δύο πρώτων  εκθέσεων επιτευγμάτων του Ιδρύματος για  τα έτη 2020 και 2021, βάση των οποίων  το ΕΚΠΑ έλαβε την υψηλότερη μοριοδότηση μεταξύ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  και τις δύο χρονιές και συνακόλουθα την υψηλότερη χρηματοδότηση για τα έτη 2022 και 2023, από το 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ προς τα ΑΕΙ που κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια.

Ο Πρύτανης, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, με σχετικό μήνυμά του, αναφέρεται στα σημαντικά επιτεύγματα στη Διασφάλιση της Ποιότητας και τις Πιστοποιήσεις την περίοδο 2015-2023 και εκφράζει ευχαριστίες στον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Καθηγητή Δημήτριο Καραδήμα, καθώς και στους Αντιπρυτάνεις και Προέδρους της ΜΟ.ΔΙ.Π την περίοδο 2015-2019, Καθηγητές Κωνσταντίνο Μπουραζέλη και Ναπολέοντα Μαραβέγια, στις ΟΜΕΑ των Τμημάτων και στα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ,  για τη διαχρονική συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση των ανωτέρω επιτευγμάτων αλλά και στην εδραίωση της κουλτούρας ποιότητας στο Πανεπιστήμιο.

Ο κ. Δημόπουλος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι οι άνθρωποί του. Όλοι οι Καθηγητές, τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού συνεπικουρούμενοι από τους διοικητικούς υπαλλήλους εργάζονται για την ποιότητα, και αποτελούν το θετικό παράδειγμα για τους φοιτητές μας. Όλοι μαζί, με ακαδημαϊκότητα, εμπειρία και συλλογικότητα, παρά τις δύσκολες συνθήκες της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, δουλεύουμε για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην πρωτοπορία των εξελίξεων στη  χώρα μας».

ΠΗΓΗ