Στο Άρθρο 285 του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων


Στο νομοσχέδιο "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις", που κατατέθηκε στη Βουλή, η συζήτηση του οποίου άρχισε χθες Πέμπτη και συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, υπάρχει διάταξη αναφορικά με τα διδακτικά συγγράμματα.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 285 του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή, ορίζεται η έννοια του διδακτικού συγγράμματος που χρησιμοποιείται στα Α.Ε.Ι, προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν παροχής τους στους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών και για την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς και παράλληλα προβλέπεται η ενίσχυση των βιβλιοθηκών με επαρκή αριθμό εντύπων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 285 σημειώνεται: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους, το ποσοστό ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανά εκδότη επί του συνολικού αριθμού συγγραμμάτων κατ’ έτος που δύναται να ανέλθει έως το ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και την τυχόν χρηματική επιβράβευση ή άλλα προνόμια προς τους εκδότες που προσφέρουν ηλεκτρονικά συγγράμματα».

Αλήθεια τι σημαίνει «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων»;

Ποια μπορεί να είναι τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους φοιτητές των διδακτικών συγγραμμάτων που θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας; Μήπως οικονομικά κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν για τη συμμετοχή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες; Μήπως ανοίγει ο δρόμος για τη μη δωρεάν διανομή σε ένα τμήμα των φοιτητών με οικογενειακό εισόδημα της τάξης των 12 ή 15.000 ευρώ;

Το νομοσχέδιο με όλες τις διατάξεις εδώ

Άρθρο 285 Διδακτικά συγγράμματα

  1. Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, το οποίο ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους, το ποσοστό ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανά εκδότη επί του συνολικού αριθμού συγγραμμάτων κατ’ έτος που δύναται να ανέλθει έως το ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και την τυχόν χρηματική επιβράβευση ή άλλα προνόμια προς τους εκδότες που προσφέρουν ηλεκτρονικά συγγράμματα.

  1. Τα συγγράμματα δύνανται να αξιολογούνται από τους φοιτητές στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», με ερωτηματολόγιο το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δύνανται να λαμβάνονται υπόψη για την αποζημίωση των εκδοτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης από τους φοιτητές.
  2. Για κάθε διδακτικό σύγγραμμα παραχωρείται από το Δημόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύματος ανάλογος αριθμός αντιτύπων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται σε μακροχρόνιο δανεισμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός και η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δανεισμού συγγραμμάτων στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέμα.
  3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 1 που αναρτώνται στον «ΕΥΔΟΞΟ» ελέγχεται από Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμόμενων συγγραμμάτων κάθε εκδοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.

  1. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, ή να καθιστά διαθέσιμο ηλεκτρονικά αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
  2. Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής σε φοιτητές του προηγούμενου εδαφίου.

Πηγή: AlfaVita