Αναλυτικά η διαδικασία, οι προϋποθέσεις για τους φοιτητές και η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δηλώσεων


Ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021,  και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους δικαιούχους φοιτητές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

2. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22-12-2020 έως 30-12-2020.

3. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020.

4. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν τα παρέλαβαν στο σύνολό τους, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για το Εαρ. Εξάμηνο

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31414/Ζ1/18-03-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1068), λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιριών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της διανομής των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υλοποιείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα εάν η εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι και τις Α.Ε.Α. πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία.

Α. Προθεσμίες

i. Δηλώσεις συγγραμμάτων και διανομή προς δικαιούχους φοιτητές

- Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δε δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

- Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς στους φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

ii. Αιτήσεις προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων και διανομή προς βιβλιοθήκες

- Η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

- Αντίστοιχα η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

B. Δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου για όσους φοιτητές δεν υπέβαλλαν δήλωση συγγραμμάτων ή δεν παρέλαβαν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο σύνολό τους

Κατά την υποβολή δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

β. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22-12-2020 έως 30-12-2020.

γ. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020.

δ. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν τα παρέλαβαν στο σύνολό τους, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών είναι να έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 χωρίς να έχουν παραλάβει τα αντίστοιχα συγγράμματα, διατηρούν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά. Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.

Γ. Διαδικασία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ’ οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail). Ειδικότερα οι φοιτητές που δηλώνουν ως τόπο κατ’ οίκον παράδοσης την Κύπρο, θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους κυπριακό αριθμό κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της διανομής μέσω των αντίστοιχων εταιριών ταχυμεταφορών.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν κωδικό (PIN) τον οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα.

Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με μέσα του εκδοτικού οίκου και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

Παράδοση δέματος από εταιρία ταχυμεταφοράς:

Η εταιρία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στο δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων δεν υποβάλλεται μοναδικός αριθμός (PIN) από μέρους του φοιτητή, σε κάθε περίπτωση όμως ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή τους όπου υποδεικνύεται από την εταιρία ταχυμεταφοράς. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr. Η διαδικασία των αποστολών ταχυμεταφοράς παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρίες ταχυμεταφορών.

Παράδοση δέματος από εκδοτικό οίκο με ίδια μέσα:

Ο εκδοτικός οίκος παραδίδει με ίδια μέσα το δέμα στο δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων ο φοιτητής θα παρέχει στον εκδοτικό οίκο τον μοναδικό αριθμό (PIN) που έλαβε κατά τη διαδικασία δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων. Ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων όπου υποδεικνύεται από τον εκδοτικό οίκο. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο που θα παρέχει τον μοναδικό αριθμό (PIN) μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr. Σε περίπτωση που ο μοναδικός αριθμός (PIN) είναι ελλιπής ή λανθασμένος δε θα είναι δυνατή η αποζημίωση του συγγράμματος.

Δ. Έλεγχος σύμπτωσης δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων

Κατά τον έλεγχο δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, τα Γραφεία Μηχανογράφησης Γραμματειών και Κέντρα Δικτύων των Ιδρυμάτων οφείλουν να επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων και των δύο περιόδων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους εάν οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατά την προηγούμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που οι φοιτητές παραλάβουν συγγράμματα που δεν δικαιούνται θα τα επιστρέφουν στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν ή σε οποιαδήποτε από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αυτού, εάν είναι περισσότερες της μιας, όταν αυτές επανέλθουν σε λειτουργία. Η παραλαβή των συγγραμμάτων από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δεν είναι υποχρεωτική και καθορίζεται από τις ανάγκες για εμπλουτισμό των τοπικών συλλογών τους αλλά και την κατάσταση του αντιτύπου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε οι φοιτητές δε θα δύνανται σε επόμενα εξάμηνα να επιλέξουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ διδακτικά συγγράμματα, έως ότου αρθεί η αιτία της μη ορθής παραλαβής. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις εντός της οριζόμενης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ προθεσμίας.

Τέλος παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης των διδακτικών συγγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ή η διανομή συγγραμμάτων τα οποία εμφανίζουν διαφορές από την ανάρτηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», εκτός από προβλήματα τα οποία προκαλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσουν και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδοτικούς οίκους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστούν παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ για το Εαρ. Εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/ Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β ́ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τις ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Κατά την υποβολή δήλωσης της παρ. 1, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

β. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.), οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22.12.2020 έως 30.12.2020.

γ. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβη- σαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5.11.2020 έως 22.11.2020.

δ. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν παρέλαβαν το σύνολο των συγγραμμάτων, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν για οποιονδήποτε λόγο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, είναι η προηγηθείσα δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, διατηρούν, κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά. Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.

3. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δήλωσης των παρ. 1 και 2 οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων (τόπος παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν πιθανόν στην Κύπρο κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλώνουν ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή αφορά τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στην Κύπρο.

4. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., μετά τη συμπλήρωση της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ,σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α ́137), για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, με σκοπό αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας ,η οποία ορίζεται σε αυτήν.

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος, κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό (PIN), τον οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα.

Άρθρο 3

1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Η παροχή πρόσβασης στα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ήτοι την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων φοιτητών, για σκοπό άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απόφαση,απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατ’ οίκον παράδοσης, απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας, ενώ η τήρηση και συλλογή αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά.

3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ότι η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τυχόν παράβαση αυτής επισύρει ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 (Α ́137) και του άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Άρθρο 4

1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν την κατ’ οίκον διανομή επιλέγονται αποκλειστικά με ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία διανομής και να συνεργάζονται με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο με τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων όσο και με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), σε περίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

3. Στην περίπτωση που η διανομή συγγράμματος γίνεται με ίδια μέσα του εκδοτικού οίκου, ο εκδοτικός οίκος έχει υποχρέωση να παραδώσει το δηλωμένο σύγγραμμα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας. Κατά την παράδοση του συγγράμματος, ο εκδοτικός οίκος θα πρέπει να καταγράψει την ημέρα και ώρα παράδοσης του συγγράμματος καθώς και τον κωδικό (PIN) του φοιτητή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία είναι ελλιπή ή λανθασμένα δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση του συγγράμματος.

Άρθρο 5

Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκεντρωτική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των παραδόσεων, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Η λίστα θα περιλαμβάνει ,κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα πεδία: Κω- δικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥ- ΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον, Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή/Κωδικός PIN Φοιτητή, Ημερομηνία και Ώρα Παράδοσης (για την περίπτωση διανομής με ίδια μέσα).

Άρθρο 6

Έναν (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των συγκεντρωτικών λιστών του άρθρου 5, συντάσσονται, βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό, να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη δια- νομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β ́ 2433), η οποία εξακολουθεί και ισχύει.