Αναλυτικά όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση


Σε συνέχεια της με αριθ. 2688/Z1/11-1-2021 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας του Ευδόξου αναφορικά με την πορεία ανάρτησης των Συγκεντρωτικών Λιστών καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων των εκδοτικών οίκων, ανακοινώνεται ότι  παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία αποστολής από τους εκδοτικούς οίκους προς το ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ των Συγκεντρωτικών Λιστών που περιλαμβάνουν καταχωρημένα τα διδακτικά συγγράμματα διανομής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 τα οποία παραδόθηκαν στους δικαιούχους φοιτητές. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση, κάθε εκδοτικός οίκος θα μπορεί να αποστείλει τη Συγκεντρωτική Λίστα που περιλαμβάνει καταχωρημένα όλα τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία παραδόθηκαν στους δικαιούχους φοιτητές, αναρτώντας το εν λόγω αρχείο μέσω της Εφαρμογής Εκδοτών (https://service.eudoxus.gr/publisherapp/) και συγκεκριμένα από την καρτέλα «Αναφορές».

Στη συνέχεια, ο κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να ανεβάσει και τη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Λίστα είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση της Συγκεντρωτικής Λίστας καθώς και της Υπεύθυνης Δήλωσης: https://eudoxus.gr/files/anartisi_arxeiou_dianomon.pdf.

Επισημαίνεται ότι η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και μετά την καταληκτική ημερομηνία, καμία απολύτως αλλαγή δεν θα είναι εφικτή. Περαιτέρω διευκρινίσεις θα παρέχονται από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).