Αναλυτικά η κοινή υπουργική απόφαση


Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπει, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, τη δυνατότητα τα Ιδρύματα να διενεργήσουν από από τις 7 Νοεμβρίου κλινικές ασκήσεις των φοιτητών του τελευταίου έτους των Προγραμμάτων Σπουδών α΄κύκλου τμημάτων / Σχολών Επιστημών Υγείας.

Πιο αναλυτικά, από τις 7 έως και 13 Δεκεμβρίου για όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία θα ισχύσουν τα εξής:

(σχετικός πίνακας)

pinakassss.png

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Τηλε-εκπαίδευση

- Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

- Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

- Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι..

- Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..