Με βεβαίωση θα μετακινούνται οι φοιτητές από και προς το Πανεπιστήμιο

Αναλυτικά η νέα κοινή υπουργική απόφαση

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπει, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, τη δυνατότητα τα Ιδρύματα να διενεργήσουν από από τις 7 Νοεμβρίου κλινικές ασκήσεις των φοιτητών του τελευταίου έτους των Προγραμμάτων Σπουδών α΄κύκλου τμημάτων / Σχολών Επιστημών Υγείας.

Σύμφωνα με την Απόφαση από τις 7 Δεκεμβρίου, το διάστημα από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπεται η μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α ́ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης, λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων.

Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/ της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση.

Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Οι βεβαιώσεις λαμβάνονται από την ηλε-κτρονική σελίδα forma.gov.gr. Επίσης επιτρέπεται η μετακίνηση, με οποιονδήποτε τρόπο για την εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους σπουδών.