Πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται


Σε ΦΕΚ (4/11/2020, αρ. 149937/Z1) κυκλοφόρησε η κοινή υπουργική απόφαση για τη διανομή συγγραμμάτων σε φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας.

Το ΦΕΚ αναφέρει ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχος φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

Η παράδοση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δηλώσεων επιλογής από τους φοιτητές στο σύστημα του «Εύδοξου») και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Ιανουαρίου 2021.

Οι φοιτητές οφείλουν στο στάδιο της υποβολής δήλωσης συγγραμμάτων να συμπληρώσουν το πεδίο «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης».