Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα κριτήρια επιλογής


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφίες – βραβεία καλής επίδοσης από το κληροδότημα Τσαγκάδα για την προώθηση των Μετακλασικών Σπουδών:

Ο Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας στο πλαίσιο της προώθησης των Μετακλασικών Σπουδών προτίθεται να απονείμει δύο (2) Υποτροφίες – Βραβεία Καλής Επίδοσης από το εμπίστευμα του κληροδοτήματος Τσαγκάδα σε σπουδαστές/τριες του Γ’ κύκλου Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ ( απόφαση Τμήματος 432/ 1.10.2020).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν, από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2020 στο γραφείο 427 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και ώρες 10.00-12.00, τα εξής: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και συστατική επιστολή του επόπτη καθηγητή για την πρόοδο της εργασίας τους.

Κριτήρια επιλογής

– Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος
– Πρόοδος εργασίας
– Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε Συνέδρια
– Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να μη λαμβάνουν υποτροφία από οποιονδήποτε φορέα, ύψους μεγαλύτερου των 150 ευρώ το μήνα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, το Διευθυντή του Τομέα και το αρχαιότερο μέλος του Τομέα στο γνωστικό αντικείμενο.