Ο τρόπος διεξαγωγής τους κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως τα μεταπτυχιακά μαθήματα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου δύναται να πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά φοιτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707) και του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Για την οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1, απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ή Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής), η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα μαθήματα εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 115744/ Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707).

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης:

«η στόχευση είναι σαφής: επιθυμούμε να διευρύνουμε περαιτέρω τη δυνατότητα να επεκταθεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα προπτυχιακά μαθήματα και ιδιαίτερα στα πρώτα έτη (1ο, 2ο), καθώς είναι σημαντικό οι νέοι φοιτητές να προσαρμοστούν στο νέο γι’ αυτούς ακαδημαϊκό περιβάλλον».

Σημειώνεται ότι, εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές, και οι δευτεροετείς έχουν μείνει ένα εξάμηνο μακριά από τις Σχολές τους, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη να επεκταθεί η φυσική παρουσία τους στα πανεπιστήμια.

Ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε ότι οι υγειονομικές συνθήκες επιβάλλουν διαρκή ευελιξία και προσαρμογή στις επιλογές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, γι’ αυτό, όπως δήλωσε, «αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των πανεπιστημίων και δίνουμε άμεσα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε κάθε στάδιο διαχείρισης της πανδημικής κρίσης».