Αν έχεις τύχη, διάβαινε


Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάπτυξη, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Αμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προσφέρονται δύο (2) Θέσεις υποτρόφων, οι οποίες θα καλυφθούν από αριστούχους αποφοίτους (των τελευταίων πέντε (5) ετών), της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (βάσει του βαθμού του πτυχίου τους), γνώστες της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο, τουλάχιστον, καλό (πτυχίο Lower), κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νόημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στο βαθμό του πτυχίου τους. Με το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, για πρώτη φορά στο χώρο των ελληνικών μεταπτυχιακών σπουδών, προσεγγίζεται συστηματικά και διεπιστημονικά ο τομέας της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, και της δι αυτών προσεγγίσεως των ζητημάτων άμυνας και διεθνούς ασφάλειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα ανωτέρω και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.