Δόθηκε παράταση χρόνου


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών.

Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλοMasterofPhilosophy(MPhil) inEconomics.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018).

Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 παρατείνεται μέχρι την 25η Αυγούστου.