Κάνε την αίτησή σου αμέσως...


Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ, οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Μηχανική”.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι όλων των Σχολών του ΕΜΠ καθώς και απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Προβλέπονται δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.