από το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης


Το ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών και εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», σκοπός της είναι η παραγωγή και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας, καθώς και η προαγωγή της επαγγελματικής ανάπτυξης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν τις βασικές αρχές των επιστημονικών πεδίων της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας και παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις.

-Επικαιροποιούν θεμελιώδεις έννοιες στα επιστημονικά πεδία της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας.

-Κατανοούν και αναλύουν τις αλλαγές των επιστημονικών και ερευνητικών μεθόδων στα εν λόγω επιστημονικά πεδία και πώς επηρεάζουν το παιδαγωγικό έργο.

-Διεκδικούν και διαδραματίζουν ρόλο στην κατάρτιση των σχολικών προγραμμάτων

-Εντοπίζουν δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο ανάπτυξης της έρευνας.

-Συνεισφέρουν στη γόνιμη διαχείριση και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού χρόνου.

-Αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και εφαρμόζουν σχέδια διαρκούς βελτίωσής του στα εν λόγω επιστημονικά πεδία.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ειδίκευσης του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών:

-στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας.

-σε έννοιες, ακόμα και υπόρρητες, που αναδεικνύονται στα πλαίσια της σύγχρονης προβληματικής των εν λόγω επιστημονικών πεδίων, υπαγορεύοντας εναλλακτικές μεθόδους και παιδαγωγικές πρακτικές συνυφασμένες με την εξέλιξη αυτών και με ζητήματα όπως η πολιτισμική ποικιλότητα και ετερογένεια.

-στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στις δυνατότητες που προσφέρονται για την κοινωνική τους ένταξη και

-σε εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Φιλοδοξία της κατεύθυνσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ότι τα θέματα τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα των συζητήσεων και αναζητήσεων, σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εκπαιδευτική πράξη.

Όσον αφορά στην ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας», σκοπός της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους προαναφερόμενους επιστημονικούς κλάδους σε ζητήματα, όψεις και προβλήματα επιστημονικής και κοινωνικής αιχμής με βάση σύγχρονες θεωρητικές, μεθοδολογικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» είναι: • ο αναστοχασμός με στόχο τη βελτίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο των εν λόγω επιστημονικών πεδίων και εξειδικεύσεων.

-η πρόκληση προβληματισμού και διαλόγου για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων αναφορικά με τις έννοιες όπως ταυτότητα, ετερότητα, πολιτισμική ποικιλότητα και ετερογένεια

-η προσέγγιση και εξοικείωση με ζητήματα αιχμής θεωρίας, μεθοδολογίας και έρευνας των εν λόγω επιστημονικών πεδίων και εξειδικεύσεων.

-η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών στη σχολική πράξη αναφορικά με τα εν λόγω γνωστικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα.

-ο εντοπισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών στο πλαίσιο ανάπτυξης της έρευνας.

-η μελέτη και ανάδειξη γενικών και ειδικών θεματικών από την Ιστορία, την Κοινωνιολογία, την Λαογραφία καθώς και από άλλες συναφείς κοινωνικές σπουδές, όπως η κοινωνική ανθρωπολογία και εθνογραφία.

-η κατανόηση της ανάδυσης και εξέλιξης των νεωτερικών κοινωνιών.

-η μελέτη και ανάδειξη της εξέλιξης των κοινωνιών και των κοινωνικών δομών από την εκβιομηχάνιση στη μεταβιομηχανική εποχή.

-η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική μελέτη της παιδικής ηλικίας.

-η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική κατανόηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

-η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης.

Η ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας και έρευνας» απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με θεωρητικά, μεθοδολογικά και ερευνητικά ζητήματα αιχμής των κοινωνικών επιστημών, ιδίως της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Λαογραφίας. 


Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5201/20-11-2018) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο ακόλουθο Π.Μ.Σ. και σε μία ειδίκευση:

Π.Μ.Σ.: «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»

1. Ειδίκευση: «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση»

2. Ειδίκευση: «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας».

Απονεμόμενος τίτλος

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κάθε Ειδίκευση χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Ο αριθμός που θα δεχτεί κάθε ειδίκευση είναι μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες.

Προθεσμίες και τρόποι υποβολής υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν από 04/05/2020 μέχρι 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στο email dperib@primedu.uoa.gr  είτε ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Σπουδών και την Προκήρυξη