Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ όσο και στα Πανεπιστήμια, θα εφαρμοστούν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να μην κατ...
Ναταλία Πετρίτη
24.06.2022
Intro Image

Λειτουργία Κοινωνικής Μέριμνας με δωρεάν υπηρεσίες, εχεμύθεια και με πλήρη διατήρηση του προσωπικού...
Ναταλία Πετρίτη
24.06.2022
Intro Image

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Χαμηλές πτήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων
Ναταλία Πετρίτη
23.06.2022
Load more...