Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης πτυχίων και εγγράφων φοιτητών μέσω gov.gr .
Ναταλία Πετρίτη
05.01.2023
Intro Image

Όλες οι σχολές καλλιτεχνικών σπουδών (οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές) να αναγνωριστούν ότι είναι...
Ναταλία Πετρίτη
04.01.2023
Intro Image

Απώτερο στόχο του τεχνοβλαστού TopoTronics αποτελεί η εξέλιξη, η αυτοματοποίηση και η διασφάλιση των...
Ναταλία Πετρίτη
04.01.2023
Load more...