Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αντίστροφη μέτρηση για τις 155 θέσεις εργασίας

Πότε λήγουν οι αιτήσεις για τις 155 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός που ανακοίνωσε η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για 155 προσλήψεις και πιο συγκεκριμένα, 54 άτομα στον τομέα της Ενέργειας, 49 άτομα στον τομέα του Κλίματος και 52 άτομα στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η EPSO διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 6).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός

 1. Υποβολή αιτήσεων
 2. Έλεγχος επιλεξιμότητας
 3. «Αξιολόγητης ταλέντου» (Talent Screener)
 4. Κέντρο αξιολόγησης: α) Δοκιμασίες κατανόησης (Κατανόηση κειμένου, Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς, Κατανόηση αφηρημένων εννοιών), β) Δοκιμασίες για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων (Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, εκμάθηση και εξέλιξη, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση, Συνεργασία με άλλους, Προσαρμοστικότητα, Ηγετικές ικανότητες), γ) Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα και δ) Οργάνωση των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης
 5. Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων
 1. Πώς θα κάνετε αίτηση

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις του/της υποψηφίου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application) έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε από αυτές, με εξαίρεση την ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου», η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.

 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας περιλαμβάνει την επαλήθευση της τήρησης των όρων συμμετοχής που αναφέρονται στην συγκεκριμένη προκήρυξη. Ο εν λόγω έλεγχος θα γίνει με βάση τις δηλώσεις των υποψηφίων στο έντυπο της αίτησής τους, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων επαλήθευσης των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων των υποψηφίων σχετικά με την επιλεξιμότητά τους θα επαληθευτούν από την εξεταστική επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 1. «Αξιολογητής ταλέντου» (Talent Screener)

Για τους υποψηφίους που κρίνονται επιλέξιμοι βάσει των δηλώσεών τους, η εξεταστική επιτροπή θα προβεί σε επιλογή βάσει τίτλων. Για τον σκοπό αυτόν, η εξεταστική επιτροπή θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων όλων των επιλέξιμων υποψηφίων όπως ορίζεται στο παρούσα προκήρυξη.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής, η εξεταστική επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων με βάση τη συνολική βαθμολογία που έλαβαν. Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν στις δοκιμασίες κατανόησης.

 1. Κέντρο αξιολόγησης

α) Δοκιμασίες κατανόησης

Η σειρά δοκιμασιών κατανόησης θα διαρθρώνεται ως εξής:

Δοκιμασίες

Γλώσσα

Αριθμός ερωτήσεων

Διάρκεια

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Κατανόηση κειμένου

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ εκτός της αγγλικής

20 ερωτήσεις

35 λεπτά

0 έως 20

20/40

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10

   

Κατανόηση αφηρημένων εννοιών

 

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10

 

 Σημειώνεται πως δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά δοκιμασία. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον 20/40 συνολικά, για το σύνολο των δοκιμασιών. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται στις εν λόγω δοκιμασίες δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

β) Δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων

Οι γενικές ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω δύο δοκιμασιών που θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ικανότητα

Δοκιμασία

Βαθμολόγηση

1.

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

2.

Επικοινωνία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

3.

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

4.

Εκμάθηση και εξέλιξη

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

5.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

6.

Προσαρμοστικότητα

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

7.

Συνεργασία με άλλους

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

8.

Ηγετικές ικανότητες

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά ικανότητα. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον 40/80 συνολικά, για το σύνολο των ικανοτήτων. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται θα λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

γ) Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα

Οι σχετικές με τον τομέα ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης στην αγγλική γλώσσα για θέματα σχετικά με τον τομέα, και θα βαθμολογηθούν ως εξής:

Δοκιμασία

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα

0 έως 100

50/100

Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται θα λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

δ) Οργάνωση των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των δοκιμασιών κατανόησης μόλις ολοκληρωθεί το εν λόγω μέρος της δοκιμασίας και τα αποτελέσματα υποβληθούν σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις δοκιμασίες κατανόησης, η πρόσκλησή τους και/ή η κράτηση για τις άλλες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης ακυρώνονται αυτομάτως και δεν θα υποβληθούν στις δοκιμασίες αυτές. Εάν, εν τω μεταξύ, ο υποψήφιος είχε ήδη υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις άλλες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμασιών δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία και δεν θα γνωστοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

Οι φάκελοι των υποψηφίων που θα λάβουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στο κέντρο αξιολόγησης, καθώς και μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στις δοκιμασίες αξιολόγησης των γενικών και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων, θα υποβληθούν σε έλεγχο όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Η εξεταστική επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά έγγραφα των υποψηφίων μετά το στάδιο του κέντρου αξιολόγησης και πριν από την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων.

Η επιτροπή θα λάβει οριστική θέση σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων, συγκρίνοντας i) τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων «Εκπαίδευση και κατάρτιση», «Επαγγελματική πείρα» και «Αξιολογητής ταλέντου») με ii) τα έγγραφα που έχουν αναφορτώσει οι υποψήφιοι στον ατομικό λογαριασμό τους EPSO για να τεκμηριώσουν τις εν λόγω δηλώσεις.

Για την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων, η εξεταστική επιτροπή ελέγχει τους φακέλους των υποψηφίων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι τη συμπλήρωση του επιδιωκόμενου αριθμού επιτυχόντων/-ουσών για κάθε τομέα. Οι φάκελοι των άλλων υποψηφίων δεν θα ελεγχθούν.

Ως εκ τούτου, οι εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων ανά τομέα θα περιλαμβάνουν μόνο τα ονόματα των επιλέξιμων υποψηφίων που έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις δοκιμασίες, καθώς και μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες —επί συνόλου 180 μονάδων— στις δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων. Εν προκειμένω, οι «180» μονάδες αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των υψηλότερων δυνατών βαθμών στις δοκιμασίες αξιολόγησης των γενικών ικανοτήτων (80) και στη συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα (100).

Τα ονόματα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Οι εφεδρικοί πίνακες θα τεθούν στη διάθεση των υπηρεσιών πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών και συναφών με τον τομέα ικανοτήτων και των οποίων τα αποτελέσματα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία όπως αναφέρεται δ) θα λάβουν από την εξεταστική επιτροπή φυλλάδιο ικανοτήτων που θα παρέχει πληροφορίες για τις ποιοτικές επιδόσεις τους.

Τα φυλλάδια ικανοτήτων επιτυχόντων θα τεθούν επίσης στη διάθεση των υπηρεσιών πρόσληψης. Η αναγραφή σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται δικαίωμα ή εγγύηση πρόσληψης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: AlfaVita

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΠότε λήγουν οι αιτήσεις για τις 155 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός που ανακοίνωσε η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για 155 προσλήψεις και πιο συγκεκριμένα, 54 άτομα στον τομέα της Ενέργειας, 49 άτομα στον τομέα του Κλίματος και 52 άτομα στον τομέα του Περιβάλλοντος.


Ειδικότερα, η EPSO διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 6).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.


Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός

 1. Υποβολή αιτήσεων
 2. Έλεγχος επιλεξιμότητας
 3. «Αξιολόγητης ταλέντου» (Talent Screener)
 4. Κέντρο αξιολόγησης: α) Δοκιμασίες κατανόησης (Κατανόηση κειμένου, Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς, Κατανόηση αφηρημένων εννοιών), β) Δοκιμασίες για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων (Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, εκμάθηση και εξέλιξη, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση, Συνεργασία με άλλους, Προσαρμοστικότητα, Ηγετικές ικανότητες), γ) Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα και δ) Οργάνωση των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης
 5. Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων
 1. Πώς θα κάνετε αίτηση

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις του/της υποψηφίου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application) έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε από αυτές, με εξαίρεση την ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου», η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.

 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας περιλαμβάνει την επαλήθευση της τήρησης των όρων συμμετοχής που αναφέρονται στην συγκεκριμένη προκήρυξη. Ο εν λόγω έλεγχος θα γίνει με βάση τις δηλώσεις των υποψηφίων στο έντυπο της αίτησής τους, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων επαλήθευσης των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων των υποψηφίων σχετικά με την επιλεξιμότητά τους θα επαληθευτούν από την εξεταστική επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 1. «Αξιολογητής ταλέντου» (Talent Screener)

Για τους υποψηφίους που κρίνονται επιλέξιμοι βάσει των δηλώσεών τους, η εξεταστική επιτροπή θα προβεί σε επιλογή βάσει τίτλων. Για τον σκοπό αυτόν, η εξεταστική επιτροπή θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων όλων των επιλέξιμων υποψηφίων όπως ορίζεται στο παρούσα προκήρυξη.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής, η εξεταστική επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων με βάση τη συνολική βαθμολογία που έλαβαν. Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν στις δοκιμασίες κατανόησης.

 1. Κέντρο αξιολόγησης

α) Δοκιμασίες κατανόησης

Η σειρά δοκιμασιών κατανόησης θα διαρθρώνεται ως εξής:

Δοκιμασίες

Γλώσσα

Αριθμός ερωτήσεων

Διάρκεια

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Κατανόηση κειμένου

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ εκτός της αγγλικής

20 ερωτήσεις

35 λεπτά

0 έως 20

20/40

Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10

   

Κατανόηση αφηρημένων εννοιών

 

10 ερωτήσεις

20 λεπτά

0 έως 10

 

 Σημειώνεται πως δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά δοκιμασία. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον 20/40 συνολικά, για το σύνολο των δοκιμασιών. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται στις εν λόγω δοκιμασίες δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

β) Δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων

Οι γενικές ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω δύο δοκιμασιών που θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ικανότητα

Δοκιμασία

Βαθμολόγηση

1.

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

2.

Επικοινωνία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

3.

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

4.

Εκμάθηση και εξέλιξη

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

5.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

0 έως 10

6.

Προσαρμοστικότητα

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

7.

Συνεργασία με άλλους

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

8.

Ηγετικές ικανότητες

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

0 έως 10

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά ικανότητα. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον 40/80 συνολικά, για το σύνολο των ικανοτήτων. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται θα λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

γ) Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα

Οι σχετικές με τον τομέα ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης στην αγγλική γλώσσα για θέματα σχετικά με τον τομέα, και θα βαθμολογηθούν ως εξής:

Δοκιμασία

Βαθμολόγηση

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα

0 έως 100

50/100

Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται θα λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

δ) Οργάνωση των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των δοκιμασιών κατανόησης μόλις ολοκληρωθεί το εν λόγω μέρος της δοκιμασίας και τα αποτελέσματα υποβληθούν σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις δοκιμασίες κατανόησης, η πρόσκλησή τους και/ή η κράτηση για τις άλλες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης ακυρώνονται αυτομάτως και δεν θα υποβληθούν στις δοκιμασίες αυτές. Εάν, εν τω μεταξύ, ο υποψήφιος είχε ήδη υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις άλλες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμασιών δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία και δεν θα γνωστοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

Οι φάκελοι των υποψηφίων που θα λάβουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στο κέντρο αξιολόγησης, καθώς και μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στις δοκιμασίες αξιολόγησης των γενικών και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων, θα υποβληθούν σε έλεγχο όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Η εξεταστική επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά έγγραφα των υποψηφίων μετά το στάδιο του κέντρου αξιολόγησης και πριν από την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων.

Η επιτροπή θα λάβει οριστική θέση σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων, συγκρίνοντας i) τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων «Εκπαίδευση και κατάρτιση», «Επαγγελματική πείρα» και «Αξιολογητής ταλέντου») με ii) τα έγγραφα που έχουν αναφορτώσει οι υποψήφιοι στον ατομικό λογαριασμό τους EPSO για να τεκμηριώσουν τις εν λόγω δηλώσεις.

Για την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων, η εξεταστική επιτροπή ελέγχει τους φακέλους των υποψηφίων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι τη συμπλήρωση του επιδιωκόμενου αριθμού επιτυχόντων/-ουσών για κάθε τομέα. Οι φάκελοι των άλλων υποψηφίων δεν θα ελεγχθούν.

Ως εκ τούτου, οι εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων ανά τομέα θα περιλαμβάνουν μόνο τα ονόματα των επιλέξιμων υποψηφίων που έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις δοκιμασίες, καθώς και μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες —επί συνόλου 180 μονάδων— στις δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων. Εν προκειμένω, οι «180» μονάδες αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των υψηλότερων δυνατών βαθμών στις δοκιμασίες αξιολόγησης των γενικών ικανοτήτων (80) και στη συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα (100).

Τα ονόματα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Οι εφεδρικοί πίνακες θα τεθούν στη διάθεση των υπηρεσιών πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών και συναφών με τον τομέα ικανοτήτων και των οποίων τα αποτελέσματα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία όπως αναφέρεται δ) θα λάβουν από την εξεταστική επιτροπή φυλλάδιο ικανοτήτων που θα παρέχει πληροφορίες για τις ποιοτικές επιδόσεις τους.

Τα φυλλάδια ικανοτήτων επιτυχόντων θα τεθούν επίσης στη διάθεση των υπηρεσιών πρόσληψης. Η αναγραφή σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται δικαίωμα ή εγγύηση πρόσληψης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: AlfaVita