Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δείτε τις προϋποθέσεις

Στόχος της πρακτικής άσκησης Schuman είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση των ευρωπαίων πολιτών, στην επαγγελματική τους κατάρτιση και στην παροχή πληρέστερης γνώσης σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κείμενο: Platform news

Περίοδοι πρακτικής άσκησης Schuman

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου να τιμήσει τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν εξασκώντας το επάγγελμά τους, η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας) προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης Schuman στη μνήμη του Jan Kuciak, του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε το Φεβρουάριο του 2018.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση Schuman πρέπει:

- να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών·
- να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου·
- να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα·
- να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου·
- να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ·
- να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου «junior» ή «senior academia») πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου - Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου - Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου - 30 Νοεμβρίου

Για να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση Schuman, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 3 προσφορές πρακτικής άσκησης ανά περίοδο.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή αυθορμήτως δεν πρόκειται να εξεταστούν.

Κάθε χρόνο 21.000 άτομα υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των οποίων επιλέγονται 900.

Οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αδικούνται οι υποψήφιοι με αναπηρία.