Πάντειο Πανεπιστήμιο: Η Κεραμέως απέρριψε χρηματοδότηση για προσβασιμότητα ΑμΕΑ στα κτήρια

Η συνολική δημόσια δαπάνη θα έφτανε τα 396.800 ευρώ

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηH υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως, απέρριψε σήμερα αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Υποστηρικτική μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ για τις κτηριακές υποδομές του Παντείου Πανεπιστημίου (περιόδου 2023 - 2025)» με συνολική δημόσια δαπάνη 396.800,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού, και μικρές μελέτες για τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (περιόδου 2023-2025)» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’ : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:


1) Δεν αφορά στο επιλέξιμο αντικείμενο της πρόσκλησης (6107/Κωδικός:Π62-3.8)

2) Στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού της με α/α 6107 πρόσκλησης δεν έχει περιληφθεί το έργο αυτό, καθώς αφορά σε διαφορετική πρόσκληση (που δεν έχει ακόμη εκδοθεί) και σε διαφορετικό άξονα προτεραιότητας (ΑΠ 3.4)


Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 62564/04-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (Β' 2442).

Δείτε το έγγραφο

ΠΗΓΗ