Το μεγαλύτερο ποσό αναλογεί στην Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 3.679.205.000,00


Τον πίνακα με την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2023 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία στους επιμέρους Λογαριασμούς των Ειδικών Φορέων του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘ.

Η γενική κατανομή έχει ως εξής

Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 1.942.000,00

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 230.807.000,00

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 3.679.205.000,00

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 63.367.000,00

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης 255.485.000,00

Γενικά Αρχεία του Κράτους 11.349.000,00

Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο 137.403.000,00​​​​​​​

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 76.000,00​​​​​​​

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 990.000,00

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 88.000,00

Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης) 6.130.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης) 597.024.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης) 11.315.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης) 1.636.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης) 6.733.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.003.550.000,00

Δείτε τον πίνακα με την αναλυτική κατανομή

ΠΗΓΗ