ΑΕΙ: Κονδύλι 42,5 εκ.€ σε 4 Πανεπιστήμια για κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 42.500.000,00.€ κ

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΚονδύλι ύψους 42,5 εκ ευρώ σε 4 Πανεπιστήμια προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΑΕΙ με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν το διοικητικό ή/και εκπαιδευτικό ή/και επιστημονικό/ερευνητικό και εν γένει το ακαδημαϊκό τους έργο, θα χορηγήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Εξαιρούνται αγορές ακινήτων που προορίζονται ή αφορούν σε φοιτητικές εστίες.


Η πρόσκληση αφορά στα ΑΕΙ:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

τα οποία καλούνται σε υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του ΤΠΑ.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη μόνιμων υποδομών προκειμένου να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους τόσο στους φοιτητές, όσο και στο εκπαιδευτικό-επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτά.

Αφορά σε έργα τα οποία θα προταθούν από του δυνητικούς δικαιούχους προκειμένου να ενταχθούν στο ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ (Α.Σ.3, Α.Π. 3.8, Δράση 3.8.1), και αποκλειστικά για δράσεις ως εξής:

1.0 Αγορές Ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ: Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΑΕΙ με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν το διοικητικό ή/και εκπαιδευτικό ή/και επιστημονικό/ερευνητικό και εν γένει το ακαδημαϊκό τους έργο. Εξαιρούνται αγορές ακινήτων που προορίζονται ή αφορούν σε φοιτητικές εστίες. 2.0 Οι τίτλοι των προτεινόμενων έργων καθώς και το φυσικό τους αντικείμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ανωτέρω κατηγορία. 2.1 Οι τίτλοι των προτεινόμενων υποέργων θα πρέπει να είναι σαφείς και σύμφωνοι με την ανωτέρω κατηγορία ανά έργο που αφορούν. 3.0 Για κάθε προτεινόμενο έργο και υποέργο θα πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, εκθέσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού (βλέπε Συνοδευτικά Έγγραφα Υποβολής Προτάσεων). Υποχρεωτικά υποβάλλεται εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών [παρ. Γ του ν. 4152/2013 (Α' 107)]. 3.1 Βάσει της παρ. γ του άρθρου 126 του ν. 4635/2019, προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΠΑ και στο ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ έργων υποδομής προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 20.000.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρτιση μελέτης κόστους οφέλους. 4.0 Η προτεινόμενη συνολική δημόσια δαπάνη των προτεινόμενων έργων ανά δυνητικό δικαιούχο δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμού αντίστοιχων έργων (αγορές ακινήτων) που είχε προταθεί από κάθε ένα από αυτούς, στο πλαίσιο του με αρ. 163282/ Β9/Φ32/645/14-12-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας «Ενεργοποίηση ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ».

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 42.500.000,00.€ 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 14/08/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 07/11/2022 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Δείτε την πρόσκληση

Πηγή: AlfaVita