Εκτός από τις δύο δομές και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, στο νομοσχέδιο αναλύεται και «Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας» το οποίο περιλαμβάνει την τοποθέτηση καμερών στους τους χώρους των ιδρυμάτων


Στα όρια της ψύχωσης κινείται το νομοσχέδιο Κεραμέως σε ο,τι αφορά στην ασφάλεια των Πανεπιστημίων, που μετατρέπονται σε «φρούρια». 

Εκτός από την πολυσυζητημένη Πανεπιστημιακή Αστυνομία που ετοιμάζεται να μπει στα ιδρύματα προκαλώντας τις αντιδράσεις των φοιτητών, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιλαμβάνονταιο ακόμα δύο δομές που σχετίζονται με την ασφάλεια των ιδρυμάτων: μια Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας και μια Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Μάλιστα η τελευταία, έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει για τη χάραξη πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της και, προσέξτε,  εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»!

Δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες μυστικότητας και απουσίας ενημέρωσης του πολίτη σε ο,τι αφορά την ασφάλεια των δημοσίων ιδρυμάτων...

Και κάμερες παντού...

Επιπλέον, εκτός από τις δύο δομές και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, στο νομοσχέδιο αναλύεται και «Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας» το οποίο περιλαμβάνει την τοποθέτηση καμερών στους τους χώρους των ιδρυμάτων, οι οποίες ωστόσο δεν θα καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρουσιάζει τα ελληνικά πανεπιστήμια σαν «άντρα ανομίας» που χρειάζονται έναν αστυφύλακα πίσω από κάθε φοιτητή, αγνοώντας την πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι πολλά ιδρύματα συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά του κόσμου, ενώ τα επεισόδια δημιουργούνται (με θλιβερές εξαιρέσεις) κυρίως εκεί όπου επεμβαίνει η αστυνομία. Ας δούμε λοιπόν πώς θα φυλάσσονται τα ΑΕΙ αν περάσει το νομοσχέδιο Κεραμέως εκτός από την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Άρθρο 209 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία με ονομασία «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στον οποίον ανατίθεται ο τομέας της ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι.
 2. Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) τη φύλαξη των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης της παρ. 1 του άρθρου 332 και τον Κανονισμό Ελεγχόμενης Πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι.,

θ) την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας,

ι) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας.

Άρθρο 219 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με διετή θητεία. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Α.Ε.Ι. και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και προστασία του Α.Ε.Ι., των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των υποδομών του, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη για τη χάραξη πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της. Η πράξη εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι., ένα (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

β) τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας,

γ) τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.

Ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί Ο.Π.Π.Ι., ο τεχνικός ασφάλειας και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 1. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη, για τη θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την προστασία των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) διατυπώνει προτάσεις συνολικής πολιτικής, ρυθμιστικών παρεμβάσεων και συγκεκριμένων ενεργειών για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι.,

β) καταρτίζει σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά και μη μέτρα ασφάλειας που προτείνονται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους στους χώρους του ιδρύματος, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών του Α.Ε.Ι., καθώς και υποβάλλει πρόταση για την τροποποίησή του,

γ) εισηγείται την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή μελετών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου της περ. α),

δ) καταρτίζει σχέδιο του ετήσιου πλάνου μέτρων προστασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι., με έμφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα, καθώς και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής μέριμνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ε) εισηγείται την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς εντός του Α.Ε.Ι., όπως άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας, χρήση ναρκωτικών, ένταξη σε εγκληματικές ομάδες, ρατσιστική βία και φθορά της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

στ) εισηγείται τη συγκρότηση ειδικών ομάδων που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και ομάδα πυροπροστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

ζ) καταρτίζει σχέδιο εσωτερικού κανονισμού για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

η) επιμελείται της σύνταξης και εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

θ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης,

ι) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, εφόσον το προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι.,

ια) εισηγείται τον ορισμό τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84),

ιβ) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.,

ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι.

 1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Ε.Α.Π. συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων μπορεί να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Άρθρο 225 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι.
 2. Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως: α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι., γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών μέτρων της περ. α) εντός των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της αντιμετώπισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.
 3. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι., η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το προσωπικό της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 4777/2021. Η απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων» εκδίδεται ύστερα από διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ., L 119) και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄137). Η απόφαση δεν μπορεί να έχει χρονική ισχύ ανώτερη της τριετίας και υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις προτάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Η Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου διενεργείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη χρήσης των συστημάτων ασφάλειας της παρ. 2 και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.
 4. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνεται σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και άλλα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα και οι χώροι εφαρμογής. Το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Α.Ε.Ι. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του Πρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσής της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος άρθρου, τα Α.Ε.Ι. ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι., ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, και υπόκεινται σε όλες τις εκ της ως άνω ιδιότητάς τους απορρέουσες υποχρεώσεις. Οι λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση εκάστου προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά στα καθήκοντά τους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για την ενημέρωσή τους, ως προς τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα καθορίζονται με Μνημόνιο Συνεργασίας, που επικυρώνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:

α) Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται το Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνομία, αντιστοίχως εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι.

β) Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται σαφώς στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021, αντιστοίχως.

γ) Τα εν λόγω συστήματα δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

δ) Το Α.Ε.Ι. υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 έως 39 του Γ.Κ.Π.Δ. και 6 έως 8 του ν. 4624/2019 (Α΄137) αναφορικά με τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

ε) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο χρόνος τήρησης και οι αποδέκτες αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. .

 1. Κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του παρόντος τα Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνομία αντιστοίχως μεριμνούν για την εφαρμογή και τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., την Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 119) και τον ν. 4624/2019.
 2. Για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται αναλογικώς οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο π.δ. 75/2020 (Α΄173).

Πηγή: AlfaVita