Ποιές οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4589/2019


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό και φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να υποβάλουν έως την 21η/04/2021 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/ης υποψήφιου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4589/2019, η Επιτροπή Ισότητας των φύλων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
 

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
 

δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

ε) προωθεί την εκπόνηση ΠΜΣ και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/ μία (1) φοιτητή/τρια. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο και κατόπιν διαβιβάζονται σε Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται από τη Σύγκλητο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να συνταχθεί ο σχετικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος υποβάλλεται ως εισήγηση στην Σύγκλητο, η οποία και επιλέγει τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.