Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συγκλήτου


Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου στις αρ. 241/30-10-2020 και 243/21-12-2020 συνεδριάσεις της, η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021. Τα Τμήματα δύνανται να διαφοροποιηθούν από το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εφόσον καταθέσουν αιτιολογημένη πρόταση διαφοροποίησης στη Σύγκλητο.

Η εξέταση όλων των μαθημάτων και των εργαστηρίων θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως μεθόδους, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι όσοι διδάσκοντες θα διεξάγουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας eClass, θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων, σύμφωνα με τους πίνακες διαθεσιμότητας του eClass για τη Σχολή τους. Όσοι διδάσκοντες θα διεξάγουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας, MS-TEAMS, MS-FORMS έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.
Όσοι φοιτητές αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής (επισυνάπτεται πρότυπο, θα διατίθεται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Εξετάσεων, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μάθημα να φαίνεται η πλατφόρμα εξέτασης και ο τρόπος εξέτασης. Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται να αναρτηθεί οποιαδήποτε βαθμολογία στο eClass. 

Τεχνικές οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή των εξ αποστάσεων εξετάσεων, σας κοινοποιούμε μια σειρά προτάσεων:

Α) Για να αποσυμφορηθεί η πλατφόρμα eClass, προτείνεται η χρήση του MS- FORMS για εξετάσεις μορφής πολλαπλών επιλογών.

B) Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συμφόρηση στην πλατφόρμα eClass στις 14:00. Προτείνεται οι εξετάσεις να έχουν λήξει μέχρι την 13:45 και η επόμενη εξέταση να αρχίζει μετά την 14:15.

Γ) Στο διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-20:00 δεν πρέπει να γίνονται οποιεσδήποτε άλλες εργασίες στην πλατφόρμα eClass εκτός των εξετάσεων. Τέτοιες εργασίες (π.χ. δοκιμαστικές εξετάσεις, λήψη αντιγράφων ασφαλείας, ανέβασμα εγγράφων, δημιουργία ασκήσεων και εργασιών) θα πρέπει να γίνονται είτε μετά την 20:00 τις καθημερινές, είτε τα Σαββατοκύριακα.

Δ) Προτείνεται πριν από την είσοδο στο eClass, να υπάρχει παράλληλη συνεδρία στο MS-Teams, κατά την οποία ο Διδάσκων συντονίζει τις ενέργειες των φοιτητών. Τους καλεί να εισέλθουν στο eClass και μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα ξεκινάει την εξέταση μέσω του eClass. Διαφορετικά προγραμματίζει με τους φοιτητές διαφορετική ώρα ή και ημέρα εξέτασης.

Ε) Το όριο των 100 φοιτητών έχει τεθεί για διασπορά μεγάλων ομάδων φοιτητών μέσα στο χρόνο και δεν έχει νόημα ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες στο eClass, εάν αυτές ξεκινούν την ίδια ώρα τις εξετάσεις. Ο στόχος είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ταυτόχρονη είσοδος στο σύστημα. Επιπλέον, προτείνεται να τηρείται και στην επιλογή Α2 (Online Γραπτή Εξέταση με χρήση του υποσυστήματος "Εργασίες" του eClass) το όριο των 100 φοιτητών ανά εξέταση.

ΣΤ) Προτείνεται να μη λαμβάνεται υπόψη η αυτόματη βαθμολόγηση με χρήση του eClass ή του MS-Forms, αλλά οι Διδάσκοντες να κατεβάζουν τις απαντήσεις στον Η/Υ τους, να βαθμολογούν και τέλος να αναρτούν τις βαθμολογίες αποκλειστικά στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας.