Δες αναλυτικά..


Ξεκίνησε σε αρκετά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων. Καθηγητής του Ιδρύματος σε δημοσίευση που ανάρτησε online έγραψε ''Μένουμε σπίτι, παρακολουθούμε τα μαθήματα μας''.

Μέτρα και οδηγίες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του:

Αποφασίστηκε ότι για όλη τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, η Διοίκηση και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα λειτουργούν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 1. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου θα επικοινωνούν με όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Η δια ζώσης επικοινωνία με τις υπηρεσίες επιτρέπεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις και αφού προηγηθεί συνεννόηση τηλεφωνικά ή με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι διοικητικές υπηρεσίες απαντούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος ή απαιτεί η κάθε περίπτωση αιτήματος, όπως ακριβώς συνέβαινε προ της εμφάνισης του Κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι οι κάθε είδους βεβαιώσεις προς φοιτητές και λοιπούς ενδιαφερομένους θα διεκπεραιώνονται κυρίως ηλεκτρονικά.

 2. Η κατάθεση εγγράφων στο πρωτόκολλο, θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα (email), μεαποστολή fax ή και ταχυδρομικά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα εξυπηρετείται μόνο ένα άτομο εντός του χώρου του πρωτοκόλλου και πάντοτε σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Ο ακριβής αριθμός και οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως καθορίζονται, εβδομαδιαίως ή σε επείγουσες περιπτώσεις και ημερησίως, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τον προϊστάμενο του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα εγκεκριμένα αιτήματα αδειών ειδικού σκοπού, οι περιπτώσεις μειωμένου ωραρίου απασχόλησης, τα θέματα υγείας και η ένταξη συγκεκριμένων υπαλλήλων σε ευάλωτες ομάδες, η φύση και το ακριβές αντικείμενο της εργασίας κάθε υπαλλήλου, οι προτεραιότητες και τα επείγοντα θέματα της υπηρεσίας και η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μέσα από τον τόπο διαμονής κάθε υπαλλήλου. Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες, δύναται να εργάζεται εξ αποστάσεως ποσοστό έως 70% του αριθμού των υπαλλήλων κάθε Τμήματος, αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι στο χώρο εργασίας τουλάχιστον ένα άτομο ανά Τμήμα και πάντοτε με κυκλική εναλλαγή (rotation). Όπου επιβάλλεται η καθημερινή παρουσία πολλών ατόμων στον ίδιο εργασιακό χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κατανομή του προσωπικού σε διαφορετικά γραφεία, έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των εργαζομένων.

4. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής εφαρμογής που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο (πχ. Skype, viber). Αδυναμία επικοινωνίας με τα ανωτέρω μέσα κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης κάθε υπαλλήλου, αποτελεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. Οι προϊστάμενοι Τμημάτων μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας και εξ αποστάσεως συναντήσεις εργασίας αξιοποιώντας τις εν λόγω ηλεκτρονικές εφαρμογές ανάλογα με την οργάνωση, το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Τμήματος. Σε όλες τις ομάδες συμμετέχει ο προϊστάμενος του Τμήματος. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι προϊστάμενοι των Τμημάτων κοινοποιούν στους προϊσταμένους  των οικείων Διευθύνσεων, στη Διεύθυνση Διοικητικού και στο Γραφείο του Πρύτανη το πρόγραμμα των υπαλλήλων που θα εργάζονται εξ αποστάσεως την αμέσως επόμενη εβδομάδα, το ωράριο εργασίας κάθε υπαλλήλου, τον αριθμό του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία αυτός είναι προσβάσιμος.

5. Στους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία συνίστανται κυρίως στην απάντηση σε ηλεκτρονικά μηνύματα, στη σύνταξη εισηγήσεων και εγγράφων (π.χ. διακηρύξεις, διοικητικά έγγραφα) μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου και γενικώς φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των εργασιών της αρμοδιότητάς τους. Οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής σύγχρονης επικοινωνίας με ομιλία και βίντεο, την οποία χρησιμοποιεί η ομάδα στην οποία ανήκουν, συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών της αρμοδιότητάς τους.

6. Δεν εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εργασία στους οδηγούς και στο προσωπικό των ιατρείων. Για το ως άνω προσωπικό εφαρμόζεται το μέτρο αδειών ειδικού σκοπού ή μειωμένου ωραρίου απασχόλησης καθώς και οι λόγοι υγείας και ένταξης σε ευάλωτες ομάδες.

7. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις όλων των χώρων του Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό, την Πέμπτη 19 -3-2020 και την Παρασκευή 20-3-2020 το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό. Εξαιρείται η διανομή των φοιτητικών πακέτων σίτισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τα εστιατόρια στις πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα και το εστιατόριο στην οδό Κρήτης 12, Πλατεία Βάθη.

 8. Όλα τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος και οι Επιτροπές λειτουργούν κανονικά και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με τη χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

 9. Όλα τα ανωτέρω τίθενται σε εφαρμογή από την ανάρτηση της παρούσας Πρυτανικής Πράξης στο «Διαύγεια» και ισχύουν, εφόσον οι αρμόδιες κρατικές αρχές δεν ανακοινώσουν μέτρα που να επιβάλουν την τροποποίησή τους και δεν υπάρξει νεότερη απόφαση του Πρύτανη.