Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανέθεσε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, τον συντονισμό της Κοινότητας Καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης.


Μια σημαντική διάκριση είχαμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανέθεσε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τον συντονισμό της Κοινότητας Καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης. 

Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντική διεθνή διάκριση για την πολυτεχνική σχολή. Τον συντονισμό της Κοινότητας Καινοτομίας θα αναλάβει το εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού της σχολής. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει να συντονίσει άμεσα ένα consortium 50 εταίρων από 17 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, με απευθείας χρηματοδότηση από το ΕΙΤ και στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επιμόρφωση της νέας γενιάς επαγγελματιών και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μεταποίηση.

Με το μοντέλο του "Teaching Factory" που εφαρμόζεται στο Εργαστήριο και βασίζεται στη λογική της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με ομάδες μηχανικών από εργοστάσια μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά project του Εργαστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο το πανεπιστημιακό εργαστήριο συνδέεται με τον χώρο του εργοστασίου. 

Το ΕΙΤ έχει αναπτύξει οκτώ, συνολικά, Κοινότητες Καινοτομίας και το δίκτυό τους αριθμεί σήμερα πανευρωπαϊκά περισσότερους από 1.000 εταίρους που έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 6.000 νέες θέσεις εργασίας και περισσότερα από 640 νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  Από το ΕΙΤ έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 1.250 startup επιχειρήσεις και έχουν ωφεληθεί από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα περισσότεροι από 1.700 φοιτητές.

Πιο αναλυτικά, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με βασικό στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Το ΕΙΤ μέσω του καινοτόμου μοντέλου του αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διασυνδέει την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα μέσα απο την ίδρυση Κοινοτήτων Καινοτομίας (KICs). Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το ΕΙΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και σε άτομα με καινοτόμες ιδέες να τις μετατρέψουν σε προϊόντα και υπηρεσίες για την Ευρώπη και τους πολίτες της.  Μέχρι και σήμερα το ΕΙΤ έχει ιδρύσει έξι Κοινότητες Καινοτομίας με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις. Συνολικά οι έξι Κοινότητες Καινοτομίας  του Ινστιτούτου συγκροτούν ένα πανευρωπαικό δίκτυο 1000+ εταίρων, οι οποίοι μέσα απο τις δραστηριότητες τους έχουν δημιουργήσει περισσότερες απο 6000 θέσεις εργασίας και 640+ νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, περισσότερες απο 1250 start-ups και scale-ups έχουν ωφεληθεί απο προγράμματα του ΕΙΤ, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 890εκ. € σε εξωτερικά κεφάλαια, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΤ (Master and Doctoral Programmes) έχουν περισσότερους από 1700 απόφοιτους. 

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ ανακοίνωσε τον ορισμό δύο ακόμα Κοινοτήτων Καινοτομίας στους τομείς της Μεταποίησης (EIT Manufacturing) και των Αστικών Μεταφορών (Urban Mobility).

Ειδικότερα, στον τομέα της μεταποίησης έγινε αποδεκτή η πρόταση της οποίας συντονιστής είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών ανέλαβε το ρόλο συντονιστή σε ένα consortium 50 εταίρων από 17 χώρες της Ευρώπης, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της αποδοχής χρηματοδότησης της πρότασης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα. Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βάση ευημερίας και κλειδί για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Ευρώπης. Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing έχει στόχο να αντιμετωπίσει βασικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής μεταποίησης μέσω της υλοποίησης σημαντικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Η μοναδική προσέγγιση του EIT Manufacturing έγκειται στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με προγράμματα και ενέργειες που καλύπτουν συμπληρωματικά και τις τρεις κορυφές του Τριγώνου της Γνώσης, δηλαδή την Καινοτομία, την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στην: ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών  εκπαίδευση / επιμόρφωση της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα συμβάλλουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη της μεταποίησης   δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μεταποίηση Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας, παρέχοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προωθώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές αξίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing ενσωματώνει στα προγράμματά της τη στρατηγική για την περιφερειακή καινοτομία του ΕΙΤ (EIT Regional Innovation Scheme). 

Στόχος είναι η ανάπτυξη οικοσυστημάτων (ecosystems) για την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και η ενίσχυση της διάχυσης γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.  Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, προγραμματίζονται ενέργειες που θα μεταφέρουν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές απο τις δράσεις του ΕΙΤ, αυξάνοντας επιπλέον τη συμμετοχή ιδιωτών και επιχειρήσεων στις δράσεις του Ινστιτούτου.  Οι ενέργειες αυτές ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα της μεταποίησης σε χώρες όπως η Ελλάδα και αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, και ερευνητικά κέντρα. Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης το EIT Manufacturing θα προωθήσει την υλοποίηση της ιδέας του Teaching Factory (TF) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το TF βασίζεται στο μοντέλο πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευόμενων ιατρών σε μια Πανεπιστημιακή Κλινική, επιδιώκοντας να το εφαρμόσει στο χώρο της μεταποίησης.  Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, το TF συνδέει το εργασιακό με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, φέρνοντας το «πραγματικό» εργοστάσιο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η υλοποίηση του TF, θα επιτρέπει π.χ. σε ομάδες Ελλήνων φοιτητών να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν με ομάδες μηχανικών από εργοστάσια επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο EIT Manufacturing (π.χ. VOLVO, VW, Whirlpool, Magna, Festo κτλ.), στα πλαίσια εκπαιδευτικών projects που έχουν σκοπό την εξεύρεση λύσης σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί αυτοί στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία.  Τα εκπαιδευτικά αυτά projects θα παρέχουν στους Έλληνες φοιτητές μοναδικές «βιομηχανικές» εμπειρίες από πραγματικές εργοστασιακές συνθήκες και προβλήματα. Το 2019 είναι η χρονιά προετοιμασίας της Κοινότητας Καινοτομίας (start-up phase), η οποία θα ξεκινήσει την υλοποίηση των προγραμμάτων της την 1 Ιανουαρίου 2020 για μια περίοδο λειτουργίας 7 + 7 χρόνων.