Το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.


To Eλληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/06/2018-20/07/2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.elidek.gr