Δείτε τις λεπτομέρειες αναλυτικά


Δείτε τις λεπτομέρειες αναλυτικά

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. κάτοχοι παλαιού τύπου Β.Ε.Κ. (πριν τον Ν.4186/2013).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως απόφοιτοι  Ι.Ε.Κ. κάτοχοι «παλαιού τύπου Β.Ε.Κ.» νοούνται όσοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με το Ν. 2009/1992, συνολικής διάρκειας σπουδών τεσσάρων εξαμήνων, ο οποίος καταργήθηκε με τη θέσπιση του Ν. 4186/2013.

 

Οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, από 20.05.2016 υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20.05.2016 έως και 31.05.2016 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 30η.05.2016.

 

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.

 

Οι Εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30.04.2014), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6529/2015 (Φ.Ε.Κ. 1422/9-7- 2015) και 3694/2016 (Φ.Ε.Κ. 1354/13-5-2016) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

Την πλήρη ανακοίνωση, σχετικές οδηγίες, τον τρόπο υποβολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.