Μας μιλάει για την ΜyEthos (μια νέα start-up που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 από πρόσωπα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία), τη "λύση" για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.


H εταιρεία «myETHOS» είναι μια νέα start-up που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 από πρόσωπα με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία στην εταιρική διακυβέρνηση (“corporate governance”), στην κοινωνική ευθύνη (“social responsibility”) και με ευρύ δίκτυο συνεργατών στα θέματα της δραστηριότητάς της, δηλαδή στη διαχείριση περιστατικών και κρίσεων που απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένης δράσης από τρίτο ανεξάρτητο και αμερόληπτο πάροχο, ώστε να λαμβάνονται ενδεδειγμένες και ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Για την myETHOS μιλήσαμε με την Μαρία Μαρκάκη. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.

Η «ΜY-ETHOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.» συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 από πρόσωπα με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία στην εταιρική διακυβέρνηση (Corporate  Governance), στην κοινωνική ευθύνη (Social Responsibility) και με ευρύ δίκτυο συνεργατών στα πλαίσια της δραστηριότητας της δηλ. στη διαχείριση περιστατικών και κρίσεων που απαιτούν την λήψη συγκεκριμένης δράσης από τρίτο ανεξάρτητο και αμερόληπτο πάροχο, ώστε να λαμβάνονται ενδεδειγμένες και ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Εντός του πλαισίου της δραστηριότητας της,  έχει εξ ολοκλήρου σχεδιάσει, προγραμματίσει,  υλοποιήσει και εμπορεύεται το web based λογισμικό/πλατφόρμα «ΜyEthos» που συνιστά εσωτερικό (ή εξωτερικό) δίαυλο αναφοράς/καταγγελίας που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937) («Η Οδηγία Whistleblowing»). Είναι γνωστά τα διακρατικά σκάνδαλα που είδαν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας LuxLeaks, Panama  Papers, Cambridge Analytica, HSBC Φαλτσιανί κοκ. Η ανάγκη για την ανάπτυξη της εφαρμογής/πλατφόρμας «ΜyEthos» προέκυψε από την υποχρεωτική συμμόρφωση όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ με την Οδηγία Whistleblowing, η οποία ενσωματώθηκε με καθυστέρηση στην ελληνική νομοθεσία και τέθηκε σε ισχύ με το Ν.4990/2022. Οι διατάξεις του αποσκοπούν στην διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους από 50 άτομα και άνω καθώς και τον Δημόσιο τομέα. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας Whistleblowing αποτελεί μια αρχική και μεγάλη προσδοκία για την καθιέρωση επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας τους, γιατί συμβάλει εποικοδομητικά στην υιοθέτηση των βέλτιστων δυνατών πρακτικών στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη που αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα δεν νοείται χωρίς ηθική και ακεραιότητα.
 
Η MyEthos προσφέρει εξατομικευμένες, καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία για την ανάπτυξη επιτυχημένων εσωτερικών πολιτικών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.  Σκοπός  μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας και η διαφύλαξη των πληροφοριών που εκείνοι εμπιστεύονται. Οι παραβιάσεις δικαίου μπορούν να αποβούν μοιραίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το όραμα μας είναι η επένδυση από τους χρήστες σε ένα ρηξικέλευθο σύστημα συμμόρφωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας.
Εκ παραλλήλου, δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές και υπηρεσίες από τη λήψη της αναφοράς έως την διερεύνηση της και απαντήσεις στα εξής hot ερωτήματα που αφορούν το whistleblowing δηλ. πώς μπορεί να υποβληθεί η αναφορά? είναι ανώνυμη? διασφαλίζεται η ανωνυμία? μπορεί να γίνει παρακολούθηση της αναφοράς? ποιο είναι το περιεχόμενο της ? τι μπορεί να περιμένει ο whistleblower μετά την υποβολή μιας αναφοράς? ποιες είναι οι προθεσμίες που ο Νόμος θέτει ? πώς μπορεί να προστατευθεί ο  whistleblower από αντίποινα; Τούτο σημαίνει ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους.
Στόχος της εταιρίας είναι η εδραίωση της στην Ελληνική αγορά σε πρώτη φάση αλλά και γιατί όχι και η επέκταση της στο εξωτερικό, η επαρκής και συνεχώς αναβαθμιζόμενη παροχή των  υπηρεσιών μας. Το στοίχημα για εμάς είναι να συμβάλλουμε στην αλλαγή της κουλτούρας των εταιριών ώστε να μην αντιμετωπίζουν την νέα οδηγία και κατ΄επέκταση  την πλατφόρμα whistleblowing ως ένα επιπλέον μέτρο που τους έχει επιβληθεί αλλά ως ένα εργαλείο χρήσιμο για την βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαντολογική και κοινωνική ευθύνη.

Η συμμόρφωση στην Οδηγία Whistleblowing αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους από 50 άτομα και άνω καθώς και τον δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια, σε αυτούς η εταιρεία μας απευθύνεται. Οι χρήστες των υπηρεσιών μας δύνανται αφενός να διαχειρίζονται περιστατικά και κρίσεις που απαιτούν την λήψη συγκεκριμένης δράσης σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας αφετέρου να είναι τυπικά συμβατοί με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (Whistleblowers) αλλά ουσιαστικά να ασκούν την επιχειρηματικότητα τους με κοινωνική ευθύνη με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η συμμόρφωση στην Οδηγία Whistleblowing αποτελεί βήμα διαμόρφωσης για τους εργοδότες, εταιρικής κουλτούρας για ηθική, ακεραιότητα και υπευθυνότητα δηλ. της κατ’ ουσίαν τήρηση της νομιμότητας κατά την παροχή υπηρεσιών και τις οικονομικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της οικονομικής συναλλακτικής ζωής με όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές.

Core units της νεοφυούς εταιρείας μας είναι οι 3 επαγγελματίες που την ίδρυσαν και διαθέτουν πολυετή εμπειρία ο καθένας στον τομέα του (πληροφορική, marketing, management & legal counseling). H φύση της δραστηριότητας της εταιρείας μας που είναι η Β2Β παροχή υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε θέματα επικοινωνίας και η εμπειρία των ad hoc συνεργατών, καθιστούν εφικτή την υβριδική (hybrid) εργασία από διαφορετικούς χώρους χωρίς προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου, με πολλούς θεσμούς, οργανισμούς και βραβεία να σχετίζονται με αυτήν. Σήμερα η  ίδρυση μιας εταιρίας από γραφειοκρατικής άποψης είναι εύκολη υπόθεση και ναι είναι ένα κίνητρο προς την ορθό επιχειρείν.  Όμως η ίδρυση μίας εταιρίας έως ότου αυτή καταστεί βιώσιμη δεν είναι ταυτόσημες έννοιες σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό. Για να γίνει αυτό εφικτό σημαντικό ρόλο παίζουν η χρηματοδότηση κρατική ή ιδιωτική, η φορολογία, το ασφαλιστικό και προπαντός η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Όπως προανέφερα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας μέσω δράσεων και θεσμών ενισχύουν οικονομικά την νεανική επιχειρηματικότητα, όμως παρ΄όλα αυτά η πρόσβαση σε κρατικά, ιδιωτικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης δεν είναι εύκολη και εκεί το θεσμικό πλαίσιο περί χρηματοδοτήσεων χρήζει αλλαγών ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η χρηματοδότηση προς τις νέες επιχειρήσεις.
 
Οι σύγχρονες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις είναι η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού με όραμα επιμονή και υπομονή ή η καλύτερη εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος. Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός με συνεχή επικαιροποίηση θα πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα στην λειτουργική ανθεκτικότητα της επιχείρησης καθώς και η ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Γυρνώντας πίσω το χρόνο δεν υπάρχει τίποτα που θα άλλαζα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και δεν έχω μετανιώσει για καμία από τις επιλογές μου. Η δημιουργία της MY-ETHOS είναι ένα δικό μου νέο ξεκίνημα, πρόκληση, στοίχημα που επιδιώκω να αποδειχθεί ότι οι επιλογές μου είναι οι ενδεδειγμένες. Η ζωή με έχει διδάξει να μην κάνω μακροχρόνια και μεγαλεπήβολα σχέδια. Ένα βήμα τη φορά. Ελπίζω σε πέντε χρόνια να συνεχίζω να εργάζομαι, να βελτιώνομαι, να αναπτύσσομαι και να συνεισφέρω.
 
Ευκαιρίες επιχειρηματικότητας πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν είτε σε περιόδους κρίσεων είτε όχι. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς σε εγρήγορση και να μάθουμε να διαβάζουμε την αγορά και τις ανάγκες της. Η τεχνολογία αναπτύσσεται, οι επιστήμες μεταβάλλονται και οι εξελίξεις τρέχουν και συνεπώς πρέπει και εμείς να μην είμαστε απαθείς. Η συμβουλή μου σε κάποιον που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας είναι ότι η επιπλέον γνώση δεν έβλαψε ποτέ κανένα, αλλά πρέπει με επιμονή και υπομονή να κυνηγήσει με πάθος το όνειρο του.

https://www.myethos.eu