Η ετήσια κατανομή της τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα γίνεται με βάση ποιοτικά κριτήρια και επιτεύγματα του κάθε Πανεπιστημίου.


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3131-20-6-2022 η Κοινή Απόφαση της Υπουργού κ. Ν. Κεραμέως και του Υφυπουργού κ. Α. Συρίγου με την οποία ορίζονται κριτήρια, δείκτες ποιότητας και επιτεύγματα για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το 2019 η χρηματοδότηση των ΑΕΙ ήταν αποτέλεσμα αυθαίρετης απόφασης του εκάστοτε Υπουργού, δίχως δεσμευτικά κριτήρια, κάτι που δεν ισχύει πλέον. Ήδη εδώ και δύο χρόνια η ετήσια κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ από το τρέχον οικονομικό έτος, βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, ο καθορισμός των οποίων βασίζεται σε εισήγηση της Εθνικής Αρχικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την ουσιαστική συμβολή της Συνόδου Πρυτάνεων και των ΑΕΙ.

Με τη νέα Απόφαση, η χρηματοδότηση θα κατανέμεται ως εξής:

Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητές του, με σταθμισμένα κριτήρια βάσει συντελεστών βαρύτητας. Συγκεκριμένα:

 1. Αριθμός Τμημάτων του ΑΕΙ (10%)
 2. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ΑΕΙ (25%)
 3. Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης) (7%)
 4. Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΕΙ (15%)
 5. Γεωγραφική διασπορά του ΑΕΙ (8%) Το μόνιμο προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού) (15%)
 6. Έκτακτο προσωπικό υποστήριξης - ανελαστικές δαπάνες (συνεργεία φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης κλπ) (15%)
 7. Κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους (5%).

Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις. Οι πέντε ενότητες, με τα επιμέρους κριτήριά τους, είναι οι εξής:

 • Ενότητα Α: Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία καλούνται να επιλέξουν δύο επιπλέον από τις κάτωθι τέσσερις:
 • Ενότητα Β: Ερευνητική δραστηριότητα, αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού
 • Ενότητα Γ: Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης
 • Ενότητα Δ: Διεθνοποίηση
 • Ενότητα Ε: Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

Η κατανομή της χρηματοδότησης από το ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της ΕΘΑΑΕ, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τις 15 Σεπτεμβρίου, βάσει αξιολόγησης των εκθέσεων κάθε Ιδρύματος. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) κάθε Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Πηγή: AlfaVita