Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας


Προκήρυξη (8) Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συσκευασία και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα».

2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας & Αγροδιατροφικός Τομέας».

3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με εφαρμογές στην εφοδιαστική».

4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και εφοδιαστική αλυσίδα».

5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών προϊόντων & Νέες τεχνολογίες».

6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Άνθρωπο-κεντρικός προγραμματισμός (Human centered computing) με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα»

7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα ζωής & Αγροδιατροφικός Τομέας».

8. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική Οικονομία & Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:

 α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με το τΔΙΓΕΣΕ.

β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ,

γ) να διαθέτουν βαθμό «λίαν καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή να υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων, κατόπιν απόδειξης συγγραφικής ικανότητας.

δ) να διαθέτουν αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων.

Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

Ακαδημαϊκή επίδοση

Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 29 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων:

α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων,

β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL),

γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής,

δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα),

ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύντομο προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής έως δύο σελίδες (γραμμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης,

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) Αντίγραφο πτυχίου* ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

* Σημείωση: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει  να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ

Πληροφορίες:

Γραμματεία τΔΙΓΕΣΕ: τηλ. 2262022569, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθηγητής Π. Τριβέλλας (ΔΔΣ): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.